HATSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 ATIKSULARINKANALİZASYONŞEBEKESİNEDEŞARJ YÖNETMELİĞİ

 

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

 

 

1. BÖLÜM Genel

 

Amaç, kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör veya benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler.

(2) 3009 sayılı Kanun ile değişik, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunun 19. ve

20. Maddesi gereği bu yönetmelik hazırlanmıştır. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev alanı içindeki kanalizasyon şebekesine bağlantı yapan/yapacak olan mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atıksu kaynakları bu yönetmelik kapsamındadır.Bu yönetmelik ve bu yönetmelikle bağlantılı yönergelerdeki parasal hükümler HATSU Genel Kurulu tarafından onaylanmış “Tarifeler Yönetmeliği” hükümlerine göre uygulanacaktır.

 

 

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar;

 

a)  Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.

 

b)   Altyapı Ruhsat Payı : Proses atıksuları bulunmayan atıksu kaynaklarından, gerekli altyapı hizmetlerinin karşılanması için kuruluş aşamasında, bir defaya mahsus olmak üzere alınan paydır.

 

c)       Atıksu Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/ veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmeleri için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlem ve prosesleri ifade eder.

 

ç) Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinde oluşan ya da fosseptiklerden çıkan, sıvı- katı madde karışımıdır.

 

d)    Atıksu Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile kanalizasyon şebekesine taşınmasından önce arıtılmaları amacıyla, HATSU Genel Müdürlüğünün kuracağı veya atıksu kaynaklarından kurulmasını isteyeceği her türlü tesislerdir.

 

e)      Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle, verildikleri alıcı ortama dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

 

f)   Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış, kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardır.

 

g)     AtıksuDepolamaTankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere uygun hazırlanmış hacimlerdir.

 

ğ) Atıksu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı atıksuları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistem kanalizasyon yapılarında ise bu atıksulara ek olarak yağış sularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder.

 

h)   Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır.

 

ı) Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilebilmesi için yapılması gerekli mühendislik çalışmalarının uygulandığı sınırlar içinde kalan alandır.

 

i) Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır.

 

j)   Birleşik Kanal: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanaldır.

 

k)     Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü kirliliği, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

 

l)    Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta meydana gelebilecek kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

 

m)   Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmidir.

 

n)     Dere: Yeraltı veya yerüstü su kaynaklarına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topoğrafik durumuna bağlı olarak yılın belirli zamanlarında önemli sayılabilecek miktarda suyu alıcı ortama taşıyan akarsulardır.

 

  • o)  Deşarj: Arıtılmış olsun, olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade eder.

 

ö) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) : HATSU Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşaltılma koşullarını belirleyen belgedir.

 

p)   DeşarjKaliteKontrolRuhsatıGerekliDeğildirBelgesi:HATSU Genel Müdürlüğü tarafından işletmelere düzenlenen ve endüstriyel nitelikte olmayan atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşaltma koşullarını belirleyen belgedir.

 

r)   Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünü ifade eder.

 

s)    Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan endüstrilerin, imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan atıksulardır.

 

ş) Evsel Atıksu: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan ve insanların yaşam süreçlerindeki su kullanımları nedeni ile oluşan atıksulardır.

 

t)    Görevve Yetki Alanı: HATSU Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş Kanunu ile tanımlı veya HATSU Genel Müdürlüğü’nün kanalizasyon,atıksu arıtma tesisi,atıksu toplama kolektörü v.b. çevresel altyapıların bulunduğu bölgeleri

 

u)  İdare (HATSU): Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür.

 

ü) İş Termin Planı: Atıksuyuna arıtma önlemi alacağını taahhüt eden atıksu kaynaklarınca düzenlenerek İdare’ye bildirilen ve arıtma tesisi yapım aşamalarının İdare tarafından izlenebilmesini sağlayan belgedir.

 

v)    KanalizasyonBağlantıRuhsatı( İzni ) : HATSU tarafından düzenlenen ve evsel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen proje ve belgeler, bağlantı ruhsatını ifade eder.

 

y)    Kanalizasyon Şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını içeren, birbiriyle bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir.

 

 

z)     Kanalizasyon Sistemi : Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmursularını ayrı; birleşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbiriyle bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir.

 

 

aa) Kirlilik Önlem Payı (KÖP): Arıtma gerektiren atıksu üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde  veya proses atıksuyu olan işletme/ endüstrilerin, HATSU kanalizasyona deşarj standartlarını aşan kirlilik parametreleri ihtiva eden atıksularının deşarjı veya ön/tam arıtma tesisi kuran işletme/endüstrilerin atıksularını bağlantı yaptığı tespit edildiğinde HATSU’ya ödemek zorunda oldukları meblağdır.

 

bb) Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksulardan belirli zaman aralıklarında debi ile orantılı olarak alınıp oluşturulan karışık numunedir.

 

cc) Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girilebilir, özel tipleri HATSU Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek bacalardır.

 

 

çç) Konvansiyonel Parametreler : Genel olarak evsel ya da evsel nitelikteki atıksuları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen ve/ veya toksik etkisi olmayan parametrelerdir. Bu Yönetmelik kapsamı içinde konvansiyonel parametreler aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Askıdaki Katı Madde (AKM) Toplam Azot (T-N)

Toplam Fosfor (T-P)

Yağ ve Gres

Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir)

 

dd) Kuşaklama Kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacı ile çevreden gelen

suların kıyı boyunca toplandığı kanalı ifade eder.

 

ee)KullanılmışSularınUzaklaştırmaBedeli(KSUB) : Her türlü kaynaktan gelen kanal limitlerine kadar kirlilik ihtiva eden atıksuların bertaraf gayesi ile su abonelerinden alınan bedeldir.

 

ff) Numune Alma Noktası: Atıksu numune alma noktası; atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını ifade eder.

 

gg) Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya bir taşıma aracı ile herhangi bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce HATSU Genel Müdürlüğü tarafından (kirlilik yükü ve derişim için belirlenen sınır değerlere göre) arıtılmaları amacı ile HATSU Genel Müdürlüğü tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir.

 

ğğ) Önemli Kirletici Kaynaklar: Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen

 

kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün

% 1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici atıksu kaynaklarıdır.

 

hh) Önemsiz Kirletici Kaynaklar: Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibarı ile kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden düşük veya 50 m³/gün’den daha az debideki endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder.

 

ıı) Ötrofikasyon: Suların besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince; alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesi.

 

ii) Parsel Atıksu Drenaj Tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolü ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi ifade eder.

 

jj) Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında atıksu abone bağlantılarının yapılacağı HATSU Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilecek özel tiplere uygun olarak inşa edilecek bacalardır.

 

 

kk) Şehir Atıksu Altyapı Tesisleri: Şehirde oluşan atıksuları toplamak, iletmek ve arıtmak amacı ile inşa eden yapıları ifade eder. Bunlar özellikle kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu kanalları, atıksu terfi merkezleri, yağmursuyu yan savakları, yağmursuyu geciktirme hazneleri, yağmursuyu arıtma havuzları, atıksu arıtma tesisleri, atıksu bertaraf amacı ile kullanılan açık ve kapalı hendeklerle su altı hatlarını ifade eder.

 

ll) Taşınmaz: Atıksuyun oluştuğu, bir parsel içindeki arsa, konut, işyeri veya sanayi

tesisidir.

 

mm) Tehlikeli Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik,kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını ifade eder.

 

nn) Tekil Numune: Bir atıksu kaynağından herhangi zamanda alınan numuneyi ifade

eder.

 

oo) Toksik Parametreler: Genel olarak sanayi esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/ veya toksik etkiler meydana getiren (ağır metaller, fenol, siyanür vb..) parametrelerdir.

 

öö) Vidanjör: Evsel ya da endüstriyel nitelikte atıksuları, yönetmeliklerde belirtilen kabul standartlarında kanalizasyon hatlarına veya bu standartları sağlamak amacıyla herhangi bir bertaraf tesisine taşıma yapan araçtır.

 

pp) Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular ve drenaj sularını taşıyan kanallardır.

 

rr)YüzerMaddeTutucular:Atıksuda bulunan, yoğunluğu sudan küçük olan yağ, gres,

solvent  v.b. gibi yüzen maddeleri atıksudan ayırmak için kullanılan sistemlerdir.

 

ss) Zehirlilik ( Toksisite ): Bir maddenin alıcı ortamda belirli bir konsantrasyondan fazla olarak bulunmasıyla çeşitli indikatör organizmaların sağlığını ve ekolojik sistem dengesini tehdit etmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir.

 

İlkeler

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır:

 

a)      Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında, insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak, kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır.

 

1)      Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmelerini yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeden çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler.

 

2)      Ekonomik etkinliklerde ve üretim metodlarının seçiminde, çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacı ile en elverişli teknoloji ve yöntemler tercih edilir ve uygulanır.

 

3)      Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır.

 

b)     Kanalizasyon  sistemi  bulunan  yerlerde  her  atıksu  kaynağının,  bu  yönetmelikte

belirtilen hükümlere uyması şartı ile, kanalizasyon sistemine bağlanması zorunludur.

 

c)       Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri tahrip edilemez, kullanım amaçları değiştirilemez.

 

ç) Kanalizasyon sistemi olan yerlerde, her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon sisteminden ve arıtma tesislerinden yararlanması nedeni ile kanalizasyon sistemine ve atıksu arıtma tesislerine vereceği zararların giderilmesi için, gerekli tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

 

d)      Atıksu kaynaklarının atıksularını,kanalizasyon sistemine bağlayabilmeleri veya vidanjör v.b. bir taşıma aracı ile taşıyarak, atıksu arıtma tesislerine veya doğrudan kanalizasyon sistemlerinin uygun noktalarına deşarj edebilmeleri için atıksuların;

 

1)      Kanalizasyon  sisteminin,  yapısına,  kapasitesine  ve  çalışmasına  zarar  verip engel olmaması,

 

2)      Çalışan personel ve çevre halkı için sağlık yönünden risk oluşturmaması,

 

3)        Atıksu arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

 

4)     Arıtma tesisinde oluşan artıkların (çamur, v.b.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması,

 

5)    Çevre kirlenmesine yol açacak nitelikte, toksik madde içermemesi gerekir.

 

e)   Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.

 

f)   Atıksu kaynağı, şehir içme suyu şebekesi dışında bir kaynaktan, örneğin bir kuyudan su temin ediyor ise, oluşan atıksu miktarının atıksu kaynağı tarafından İdare’ye sunulan belgelerde belirtilmesi esastır.

 

g)   Atıksu debisi açısından, kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren atıksu kaynakları, ön atıksu arıtma tesisinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, bir dengeleme havuzu inşaa etmeleri esastır. Bunun için;

 

1)    Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin, ¼’ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olmalıdır.

 

2)   Kapasitesi uygun olmak şartı ile, mevcut tesislerin kullanılmayan sızdırmasız

fosseptiklerinin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

 

ğ) Atıksu aboneleri atıksularını kanalizasyona deşarj için yaptıracakları her türlü yapı ve tesisin proje onayını HATSU’dan almak zorundadırlar ve daha sonra yapım işlerini HATSU’ya konrol ettirirler.

 

h)   Su kirliliği kontrolü açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması esastır.

 

Yükümlülük

MADDE4- (1) Atıksu kaynakları, Madde 3’te belirtilen ilkeler doğrultusunda kanalizasyon sisteminin, HATSU atıksu arıtma tesislerinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve ön atıksu arıtma tesislerini bu yönetmelikte belirtilen hükümler uyarınca kurup işletmek ile yükümlüdürler.

 

II.  BÖLÜM

Yasaklamalar ve  Kısıtlamalar

 

Kanalizasyon şebekesine müdahale

MADDE5-(1) HATSU’nun yazılı izni olmadıkça, yetkisiz hiçbir resmi ve özel kişi ve / veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, kanalizasyon kapaklarının bacaları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, kanalizasyon sisteminin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları yapılamaz ve kanalizasyon sistemine bağlanamaz. Herhangi bir amaç ile kanalizasyon sisteminden su alınamaz.

 

Yağmur suyu deşarjları

MADDE 6- (1) Bölgede kanalizasyon sistemi ayrık ise yağmur suları veya kirlilik ihtiva etmeyen diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına bağlanamaz.

 

Proses dışı atıksular

MADDE 7- (1) Kirlilik ihtiva etmeyen proses dışı atıksular (temassız soğutma suları, v.b.) geri dönüşümlü olarak kullanılamamaları durumunda ve ancak HATSU onayı ile ayrık kanalizasyon sistemi var ise yağmur suyu sistemine, birleşik kanalizasyon sistemi var ise kanalizasyon sistemine verilebilir.

 

Seyreltme

MADDE 8- (1) Bu yönetmelikte belirtilen atıksu deşarj standartlarını (Tablo 1) sağlamak amacı ile atıksuların, kirlilik ihtiva etmeyen sular (soğutma suları, yağmur suları, v.b. proses dışı atıksular) ile seyreltilmesi yasaktır.

 

 

Kanalizasyon sistemine verilmeyecek atıklar – artıklar ve diğer maddeler

MADDE 9- (1) Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddelerin kanalizasyon sistemine

verilmesi yasaktır.

 

a)    Tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike oluşturabilecek diğer sıvı, katı ve gaz maddelerin,

 

b)  Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık yönünden risk teşkil eden ve bu nedenle atıksu kanallarına girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü maddelerin,

 

c)    Kanalizasyon sisteminde tıkanmaya yol açabilecek, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, cüruf, toprak, mermer atıkları (mermer tozu, mermer çamuru, v.b.), metal, cam, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi atıkları v.b. her türlü katı atık madde ve malzemelerin,

 

ç)Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6’dan düşük 9’dan yüksek atıklar, 5OC ile 40OC arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen,

 

kanal  çeperinde  katı  veya  viskoz  tabakalar  oluşturabilecek  her  türlü  maddeler  ile

40OC’nin üzerindeki her türlü atık suların,

 

d)    Radyoaktif özelliğe sahip maddelerin,

 

e)   Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların geçerli standartları ile ulusal

mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıkların,

 

f)     Her  türlü  katı  atık  ve  artıkların,  su  ve  atıksu  arıtma  tesisi  ile  ön  arıtma  tesisi çamurlarının, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurların,

 

g)     Sanayi  ve  endüstri  tesislerinde  oluşan  çöp  ve  katı  maddelerin,  çöp  öğütücüler tarafından öğütülmesi sonucu elde edilen atıkların,

 

ğ) Kanal şebekesinde, köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun, anyonik yüzey aktif madde konsatrasyonu 400 mg/lt’den fazla olan deterjanlı suların,

 

h)     Deşarj  Kalite  Kontrol  Ruhsatında  belirtilen  değerlere,  özellikle  ön  arıtma  tesisi çıkışında belirtilen sınır değerlere uymayan atıksular.

 

ı) Her türlü boyalı atıksular.

 

i)   “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren atık yağların,

 

j)   “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren tıbbi atıkların,

 

k)  “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda, gerekli tedbir ve önlemler alınmadan, akümülatörlerden sızıntı yapabilecek asitlerin,

 

l)   “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren bitkisel atık yağların, kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır.

 

Şehir atıksu altyapı sistemine bağlantı ile ilgili özel yasaklar

MADDE10- (1) Şehir atıksu arıtma ve/veya bertaraf tesisinin işletilmesi yönünden gerek duyulduğunda, HATSU Genel Müdürlüğü bazı tekil durumlarda Madde 9’da belirtilen şartların ötesinde isteklerde bulunabilir.

(2) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, bir hak ve mecburiyettir.Ancak, HATSU Genel Müdürlüğü aşağıdaki durumlarda, atıksuyun şehir atıksu altyapı sistemine verilmesini yasaklayabilir.

 

a)        Atıksuyun oluştuğu yerden toplanması, iletilmesi veya arıtılması sırasında miktarı ve özelliği nedeni ile olağanüstü fazlalıkta harcama gerektirmesi durumunda.

 

b)       Atıksuyun  yaygın  kullanılan  atıksu  tekniği  kuralları  ile  evsel  atıksularla  birlikte toplanması, iletilmesi ve arıtılmasının mümkün olmaması durumunda.

 

III.   BÖLÜM

EvselKanalizasyon Şebekesine Bağlantı Koşulları

 

Kanalizasyon şebekesinin bulunduğu yerlerdeki evsel atıksu kaynaklarının uyacağı

koşullar

Madde11- (1) İdare tarafından evsel kaynaklı atıksular için Kanalizasyon Bağlantı İzni ve Belgesi verilir. Mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi ya da vekili İdare’ce hazırlanmış olan özel ruhsat formunu doldurup, İdare’ce belirlenen evrakları da ekleyerek müracaat eder. Kanal bağlantı projesi için gerekli teknik bilgiler İdare tarafından verilir. Ruhsat İşlemlerinin tamamlanması için İdare’nin Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol harçları alınır.

(2)   Mal sahipleri için atıksuları altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir. Mal sahibinin şehir kanalizasyon sistemine bağlantı yapması, kullanması ve bağlı olan parselde değişiklik yapması HATSU’nun iznine tabidir. Doğrudan bağlantı yapmak ve mevcut bir parsel içi kanalizasyon üzerinden bağlantı yapmak eş anlamlıdır.

(3)   Bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmaya hazır olduğunu “Kanal Bağlantı Ruhsatı” alan kişi ya da kuruluş İdare’ye bildirmeye mecburdur. Bağlantı, İdarenin göndereceği yetkili elemanların kontrolü altında mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahibi, müteahhit, apartman yöneticisince tazmin olunur. Kontrol masrafları Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisinden alınır.

(4)      Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan taşınmazlar ( arsa,tarla vs.) kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir.

(5)   Zemin suyunun veya arıtma zorunluluğu olmayan zemin suyu benzeri ( tarla, bahçe, sulama suyu vs.) atıksuların kent kanalizasyonuna verilebilmesi için HATSU’dan özel izin almak gerekmektedir. Bu izin süreli veya sonradan geri alınmak üzere süresiz olarak verilir.

(6)   Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır.

(7)     Kanal şebekesine bağlı bir parselin daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilmesi durumunda her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması zorunludur.

(8)       İdare tarafından yapılacak denetim sonucunda bu yönetmeliğin koşullarına uygunluğunun saptanması durumunda eski binaların bağlantı kanalları, yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

(9)   Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu bölgelerde, atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp, ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yaraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik kanalizasyon sisteminin bulunduğu bölgelerde ise sadece atıksu parsel bacasından kanalizasyon sistemine bağlantı yapılır. Sonradan bu bölgeye ayrık kanalizasyon sistemi yapıldığında yağmursularıda ayrı bir yağmursuyu parsel bacasında toplanarak yağmursuyu kanalına bağlanır.

 

(10)       Taşınmaza ait parsel bacaları bitişik nizam yapılarda (bahçesi olmayan) kaldırımların altına, ayrık nizam yapılarda (bahçeli yapılarda) yola çıkıştan önce bahçe içinde idare tarafından onaylanmış projedeki detay resimlere uygun olarak yapılır.

(11)    Kanallar genelde (1) kat bodrumu cazibe ile alacak şekilde projelendirilir. Özel durumlar hariç birden fazla bodrumu olan binalar, gayrimenkul bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyon kendiliğinden akış sağlamıyorsa, deşarjlarını ya pompajla boşaltırlar ya da komşu parsellerden irtifak hakkı almak suretiyle deşarjlarının tamamını arka sokaklara verebilirler.

(12)   Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı şehir atıksu sistemine zarar verebilecekse HATSU bağlantının kanalizasyon şebekesinin başka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir.

(13)   Atıksu altyapı tesisleri inşaatı kademelendirilmesi sırasında geçici olarak veya proje icabı belli bir parselin o atıksu altyapı sistemine bağlantısı mümkün olmadığı takdirde HATSU kanalizasyon şebekesinin mevcut olan kesime geçici bağlantı yapılmasına izin verebilir veya isteyebilir.

(14)    Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi bu bağlantıyı İdare’nin istediği şekilde yapmak zorundadır.

(15)    Yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında aynı yolda daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlanması zorunludur.

(16)    Kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atıksuları cazibe ile akıtılabilse dahi mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almak zorundadır. Aksi taktirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan İdare sorumlu olmaz.

(17)    Mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan kanalları, diğer özel tesisleri ve parsel bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek ve her zaman kontrole hazır tutmakla yükümlüdür.

(18)   Kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde işletilmeleri HATSU tarafından uygun görülmeyen mevcut özel tesisler, fosseptikler ve her çeşit atıksu toplama çukurları devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır, iç duvarlar dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl v.b.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılması  zorunludur.

(19)   İdare tarafından boşaltılan ve devre dışı bıraktırılan bu çukurların HATSU yetkilileri tarafından tetkik edilmesi ve sonra bir rapor halinde bundan sonra hangi amaçla kullanılacağının belirtilmesi, kullanım değişikliği söz konusu olduğunda kullanıcının HATSU’ya haber vererek izin alması gereklidir.

(20)    Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi sorumluluğundadır. Mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları HATSU’ya bildirmekle ve Tarifeler Yönetmeliğinde belirlenen bedeli karşılığı açtırmakla yükümlüdür. Ev bağlantısındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse mal sahibi, müteahhit veya apartman

 

yöneticisi hakkında bu yasağa aykırı hareketten dolayı Madde 27’ de belirtilen esaslar

dahilinde yasal işlem yapılır.

 

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksu  kaynaklarının uyacağı koşullar

Madde 12- (1) Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksu kaynaklarının uyacağı koşullar aşağıda belirtilmiştir.

a)     HATSU atıksu toplama havzalarının özelliklerini göz önüne alarak alıcı ortama deşarjın mümkün olmadığı hallerde, atıksu kaynakları, atıksularını Hatsu Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri uyarınca ve aynı yönetmelikte belirtilen limitleri sağlayacak şekilde arıttıktan sonra sızdırmaz bir depoya toplar. Bu yerlerdeki evsel atıksular ise HATSU’nun onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir atıksu depolama tankında toplanır. HATSU’ nun veya HATSU’dan çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile HATSU’ nun kanalizasyon sistemi üzerinde belirleyeceği deşarj noktalarına taşınır.

b)   Atıksuların taşınıp uzaklaştırılmaları İdare tarafından belirtilecek olan ücret tarifesine göre yapılır.İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına çalışma izni verebilir. Taşıma araçlarına çalışma izni HATSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından verilir.Vidanjörlerin döküm yerlerini Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tayin eder. Bu araç sahipleri İdare’den alacakları çalışma izin belgelerindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler.Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

c)    Atıksu depolama çukurlarında birikmiş atıksularını açığa boşaltan veya taşmasına fırsat verenler hakkında Çevre Kanunu çerçevesinde cezai hükümler uygulanır.

ç) Belediye sınırları içinde ve dışındaki endüstriyel atıksu kaynaklarının alıcı ortama doğrudan deşarjı durumunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Mücavir alan sınırları dışındaki endüstriyel tesislerden çıkan atıkların bertarafı Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

 

IV.  . BÖLÜM

Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Koşulları

 

Atıksu abonesi durum tespit esasları

MADDE 13-(1) HATSU sorumluluk alanı içerisinde bulunan kurulu her endüstri atıksu kaynağında, en az iki teknik elemanı tarafından durum tespit çalışmaları yaptırır. Anılan endüstri isim, üretim, hammadde, su, atıksu, kanal durumu ve arıtma önlemleri v.b. açılarından incelenir ve sonucunda bir rapor tanzim edilir.

(2)    İnceleme sonucunda anılan kuruluştan endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmadığı tespit edilirse, o kuruluş arşive kaydedilir ve bu kuruluş hakkında evsel atıksu kaynağı olarak değerlendirme yapılır. Ancak üretim değişikliği ve benzeri değişmelerde HATSU’ya haber verilmesi zorunluluğu konusunda ilgilisi uyarılır.

(3)     İnceleme sonucunda işyerinden endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse  söz  konusu  işyerinin  atıksu  abonesi  yapılması  işlemlerine  başlanır  ve  dahil

 

olduğu endüstri kategorisi Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen sınıflandırmalar çerçevesinde tespit edilir.

(4)   Kategorizasyon işleminden sonra işyerinde yapılan tespitler (inceleme-numune alarak

karakterizasyon) veya literatür bilgileri ile atıksularının kirleticiliği belirlenir.

(5)        Atıksu niteliklerinin belirlenmesini takiben işyerinin kanalizasyona deşarj kısıtlamaları tespit edilir.

(6)       Altyapı sisteminin deşarj ortamı ve atıksuyun kirleticilik nitelikleri birlikte değerlendirilerek o işyeri için esas alınacak kirletici parametre ve kirlilik katsayısı tespit edilir.

(7)     Bu tespitlerden sonra firma atıksu abonesi olarak kaydedilir, kirlilik önlem payı tahakkuku işlemlerine başlanır. Bu değerlendirme sonucunda atıksuların özellikleri dolayısıyla kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Madde 18’deki atıksu ön arıtma tesisi kurma koşullarında belirtilen esasları sağlamak üzere ön arıtma tesisi kurup işletmeleri istenir. Şayet mal sahibi HATSU tarafından verilen süre içinde gerekli ön arıtma düzenini kurmamakta ısrar ederse HATSU Yönetim Kurulu Kararı ile Madde 27’de belirtilen hükümler çerçevesinde cezai işlemler uygulanır. Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenerek atıksu arıtma tesisi kurma koşulları Madde 13 h ve Madde 18 b fıkralarına göre karara bağlanır.

(8)      Bu değerlendirmeler sonucunda atıksularının özellikleri itibariyle kanalizasyon sistemine direk deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen esasları sağlamak üzere projesi HATSU’nun onayına tabii olan arıtma tesisini kurması ve işletmeleri istenir. Atıksu arıtma tesisi proje onay esasları Madde 31’e göre yapılacaktır.

(9)      Herhangi bir atıksu toplama havzasında atıksu debisi veya kirlenme yükü, o kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi ve kirlenme yükünün % 10’dan fazla olan endüstriyel atıksu kaynakları teknik özellikleri Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Belgesinde verilecek esaslara göre alıcı ortam standartlarına uyma şartı ile bir tam arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulabilirler. Bu durumda 31.12.2004 tarihinde yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği esaslarında belirtilen alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilke ve atıksu standartları geçerlidir.

(10)   Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün alt sektörlerinin bulunması halinde, endüstriyel nitelikli atıksu debisi en yüksek olan sektörün alıcı ortama deşarj standartlarının verildiği Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tablosundaki parametre değerleri esas alınır. Ancak atıksu debisi düşük olan sektör için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde verilen parametrelerden bazıları, alıcı ortama deşarj için esas alınan tabloda bulunmuyor ise, bulunmayan parametrelerde dikkate alınır. Sanayi kuruluşlarının endüstriyel nitelikli atıksuları, bu kuruluşlara ait evsel nitelikli atıksularla birlikte arıtılıyorsa; evsel nitelikli atıksuyun miktarına bakılmaksızın, ilgili sanayi kuruluşu için verilen deşarj standartları uygulanır.

(11)   Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi gruplarına ait deşarj standartlarına kıyasla daha kirli suları alıp kullandıklarında, boşalttıkları atıksuyun kullanıma aldıkları sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlü tutulurlar.

 

Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi

MADDE 14- (1) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı HATSU Genel Müdürlüğü tarafından verilir ve yürürlüğe girer.

 

a) Her endüstriyel atıksu kaynağı ruhsat almak üzere HATSU Genel Müdürlüğü’nden alacağı başvuru formunu 15 gün içerisinde doldurup HATSU Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun ilgili endüstri kuruluşunca yüklenilmiş olması şarttır. Başvuru formundaki bilgilerin geçerlilik süresi (atıksu kaynağında proses, üretim şekli ve miktarı, sektör, isim, adres, el değişikliği vb. değişiklikler olmadığı sürece) 5 (beş) yıldır. Bu sürenin dolmasıyla atıksu kaynağından yeni başvuru formu doldurması ve bilgilerini güncellemesi İdare’ce istenir.

b) DKKR başvuru formunu verilen süre içinde teslim etmeyen endüstriyel atıksu oluşturan firmalar yazı ile uyarılır ve formların teslimi için kendilerine 1 (bir) ay ek süre verilir. Verilen süre sonunda DKKR formunu teslim etmeyen firmalara eğer numune alınamıyorsa sektör bazında kıyaslama yapılarak KÖP uygulanır.

c)   Kaynağın çıkardığı atıksuların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yeterli görülmemesi halinde durum ilgilisine bir yazı ile bildirilir. Bu durumda belgeleme işlemi HATSU Genel Müdürlüğü tarafından ya da HATSU Genel Müdürlüğü’nün uygun göreceği yetkili kuruluşlarca da yaptırılabilir ve bedeli ilgili endüstriden tahsil edilir. HATSU Genel Müdürlüğü başvuru formunu inceleyip yerinde denetleme yapıp en geç 3 ay içinde değerlendirir ve o tesis için bir “DeşarjKaliteKontrolRuhsatı”düzenlenir. Ruhsatta endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verilebileceği, atıksularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise arıtma veya ön arıtma koşulları, kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ve gerekiyor ise ödenecek Kirlilik Önlem Payı esasları ayrıntılı olarak belirtilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve onayı için Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli “HATSUTarifelerYönetmeliği”‘nde belirtilen esaslara göre alınır. Tüm bu işlemler için HATSU’ ya su borcu olmaması şartı aranır. DKKR bedeli verilen 1 (bir) aylık süre içinde ödenmediği takdirde DKKR işlemleri ödeme yapılıncaya kadar durdurulur.

ç) Bir endüstriyel kuruluşun her atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması, bir iş yerinin farklı adreslerde bulunan kuruluşları için ayrı ruhsat işlemleri yapması ve bu kuruluşlara ayrı ruhsatların verilmesi gerekmektedir.

d)  Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanma yasaktır.

e)     Birden fazla endüstriyel atıksu kaynağının HATSU Genel Müdürlüğünün onayını alarak arıtma tesisi ve sistemlerini ortak olarak kurmaları mümkündür.

f)   Ruhsatta belirlenen koşullar yine ruhsatta belirtilen süre içinde sağlanmaz ve gerekli arıtma tesisleri işletmeye hazır hale getirilmezse HATSU Teknik Komisyonunca ek süre verilir. Kuruluş bu ek sürede önlemlerini almazsa, iş yeri işletme izni verilmemesi veya iptal edilmesi hakkında gerekli kuruluşlara yasal işlemleri başlatması bildirilir.

g)     Mal sahibinin şehir atıksu sistemine bağlantı yapması, kullanması ve bağlı olan parselde değişiklik yapması HATSU Genel Müdürlüğü’nün iznine tabidir. Doğrudan bağlantı yapmak ve mevcut bir parsel içi kanalizasyon üzerinden bağlantı yapmak eş anlamlıdır. Geçici bağlantıların izinleri süreli ve sonradan geri alınmak üzere verilir.

ğ) Zemin suyunun veya arıtma zorunluluğu olmayan zemin suyu benzeri atıksuların kent kanalizasyonuna  verilebilmesi  için  HATSU  Genel  Müdürlüğünden  özel  izin  almak gerekmektedir. Bu izin süreli veya sonradan geri alınmak üzere süresiz olarak verilir. h)Belirtilen koşulların sağlanması ve gerekli arıtma tesislerinin kurulup işletmeye hazır hale  getirilmesi  2872  sayılı  Çevre  Kanununun  11.  maddesinde  sözü  edilen  kurum,

 

kuruluş ve işletmelerin atıksu yönünden gerekli işletme ve kullanım izinlerini almaya hak kazandıkları anlamına gelir.

ı)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte atıksu üreten endüstriyel tesisler ruhsata esas olacak başvuru formunu doldurmak üzere HATSU Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. Faaliyette olan tesisler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde izin için başvurmak zorundadırlar. HATSU bu başvuruları değerlendirir ve sonuca bağlar. DKKR formunu doldurup HATSU Genel Müdürlüğüne müracaat etmeyen endüstriyel atıksu üreten firmalar yazı ile uyarılır ve formların teslimi için kendilerine 1 (bir) ay ek süre verilir. Verilen süre sonunda DKKR formunu teslim etmeyen firmaların ilgili kurumlara bildirim yapılarak kanal bağlantıları iptal edilir.

i) HATSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirme sonucunda atık suya ön arıtma önlemi gerekli görülür ise işletmeler; kuracakları atıksu ön arıtma tesisine ait iş termin planını 1 (bir) ay içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İş termin planının süresi içerisinde sunulmaması halinde işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması talep edilir. İşletmelerin ön arıtma tesisi kurması için iş termin planını sunması halinde endüstriyel atıksu debisi;

a)  50 (elli) m3/gün’e kadar olan işletmelere 4 (dört) ay,

b)  50 (elli) - 100 (yüz) m3/gün olan işletmelere 6 (altı) ay,

c)  100 (yüz) m3/gün’den fazla olan işletmelere 8 (sekiz) ay,

süre verilir. Genel seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını, deprem, vb. doğal afetler veya tesis yapımına kamu kuruluşlarınca engel olunması halinde ve mücbir sebeplerin yazılı olarak belgelenmesi koşuluyla idarece altışar aylık ek süreler verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 (bir) yılı geçemez.

j)    HATSU Genel Müdürlüğü tarafından atık su önlemi alması gerekli görülen atık su kaynakları, yaptıracakları arıtma tesisi uygulama projelerini hazırlayarak İdare’den onay alırlar.

k)    Atıksu Arıtma Tesisi yapımını üstlenen ve arıtma tesisi projeleri İdare tarafından onaylanmış atık su kaynağı, verilen süreyi göz önüne alarak HATSU Genel Müdürlüğüne "İş Termin Planı" verir. Söz konusu İş Termin Planındaki bilgilere göre atıksu arıtma tesisi yapım aşamaları İdare’ce izlenebilir.

l)      Başvuru sahibi verilen süre içinde atıksu arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlüdür. Yapımı tamamlanarak işletilen atıksu arıtma tesisi çıkışından alınan ve sayısı 2 (iki) den az olmamak üzere, İdare’ce belirlenen kompozit numunelerin (gerekli görüldüğü taktirde veya kompozit numune alma imkanı olmayan işletmelerden idare tarafından anlık numuneler alınabilir) analiz sonuçlarının  ortalama  değerinin kanalizasyon deşarjında öngörülen atık su parametreleri üst sınır değerlerinin (Tablo 1) altında olması durumunda başvuru sahibi atıksu kaynağına 5 (beş) yıl geçerliliği olan Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) verilir.

m)Yapılan denetimlerde endüstriyel atıksuyu olmayan yalnızca evsel atıksuyu olan işletmeler ile Madde 7’de belirtilen özellikleri sağlayan işletmelere HATSU Genel Müdürlüğü tarafından bu durumu gösterir “DKKRGEREKLİDEĞİLDİRbelgesiverilir.

 

Yeni kurulacak endüstriler için deşarj kalite kontrol ruhsatı alınması esasları MADDE 15- (1) Kanalizasyon şebekesinin bulunduğu bölgelerde yeni kurulacak                                  her endüstri, iş yeri açma izni başvurusu sırasında HATSU’ya Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

 

başvurusu da yapmak zorundadır. Bu aşamada Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı başvuru formu doldurularak HATSU’ya sunulur. Başvuru formu HATSU tarafından 2 ay içinde incelenerek deşarj koşulları, ön arıtma ve / veya arıtma gerekip gerekmediği ilgilisine bildirilir. Ön arıtma ya da arıtma gerekli görülmediği ve işyeri yetkilileri endüstriyel kaynaklı atıksu oluşturmadığına dair taahhütname verildiği taktirde işyerine “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir” belgesi verilir.Ön arıtma /arıtma gerekli görüldüğü taktirde arıtma tesisi kurma koşulları bildirilerek, 6 (altı) ay süre ile “Geçici Bağlantı İzin Yazısı” verilir. Endüstrinin işletmeye geçmesi ve atıksu arıtma tesisinin çalıştığının HATSU’ya bildirilmesi sonrasında da Madde 23’te verilen denetleme işlemlerine başlanır. İşlemler sonucunda yönetmelikte belirlenen ve Tablo 1’de belirlenen kalite ölçüleri sağlandığında Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilir,aksi taktirde KÖP tahakkuku başlatılır.

 

Ruhsatın geçerliliği ve sürekliliği :

MADDE16- (1) “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatları” beşer (5) yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile HATSU ruhsatları yeniler. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları 3 ay önceden HATSU’ya müracaat ederek ruhsatlarını yeniletirler.

(2)       Bu yenileme işlemi sırasında İdare tarafından tesisin daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı, atıksu miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği, daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı tahkik edilir. Bu hususların herhangi birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde endüstrinin izin işlemine yeni baştan başlanması ve bu yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yeniden izin belgesi alması zorunludur.

(3)      Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı alan işyerleri; Hatsu Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdürler. Denetlemelerde aksi uygulamalar tespit edildiğinde ilgilisi uyarılır, gerekirse ruhsat iptali yoluna gidilebilir. Kanalizasyona Atıksu deşarj izni verilirken İdare tarafından konulmuş hükümlere uygun şekilde deşarj yapılmadığı tespit edilerek bir yıl içerisinde iki defa cezai işleme tabii tutulan işletmelerin faaliyeti belirli bir süre durdurulur, bu süre sonunda da İdare’ce istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda kanalizasyona deşarj izni iptal edilir.

(4)   Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatları bu yönetmelik geçerli olduğu süre içinde geçerlidir. Bu Yönetmelik herhangi bir şekilde değiştirildiğinde gerekiyorsa süresi dolmamış bile olsa İdare tarafından ruhsatların yenilenmesi istenebilir.

(5)     Kanalizasyona deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da kanalizasyona izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamak ve atıksu deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler. İzin sahibi olmak cezai ve hukuki müeyyide uygulamasına engel teşkil etmez.

 

Ön Arıtma Gereği

MADDE17- (1) Atıksularının özellikleri nedeniyle kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşlar “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” nda belirtilen esasları sağlamak üzere, 2560 sayılı Yasanın 19’uncu maddesi

 

uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler.

(2)   Ayrıca ilgililer, herhangi bir atıksu toplama alanında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ekinde yer alan Tablo 5 ilâ Tablo 20 arasındaki grup standartlarında verilen her bir parametre itibarıyla kirlenme yükü, kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %10’undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri Deşarj kalite kontrol Ruhsatında belirtilen ve Çevre Kanununun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Bu durumda kanalizasyona yapılacak bağlantılarda alıcı ortama doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir ve ayrıca HATSU’dan izin alınır.

(3)   Gerek atıksu debisi, gerekse kalitesi açısından kesiklik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler ile arıtılması zorunlu ( tehlikeli ve toksik karakterde ) atıksu deşarj eden kuruluşlardan, özel bir arıtma tesisi kurmaları ve işletmeleri istenir.

(4)      Ön Arıtma koşulları, kanalizasyon şebekesinin, atıksu havzalarının ve deşarj edildikleri alıcı ortamların özellikleri göz önüne alınmak sureti ile belirlenir. Her atıksu havzasında atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibari ile ( kg/gün ) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1’inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 ve daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıksu içeren endüstriyel atıksu kaynakları “Önemli Kirletici Kaynaklar” olarak tanımlanır.

(5)    İdarenin görev alanı sınırları içinde kurulmuş ve kurulmakta olan sanayi siteleri, Organize Sanayi Bölgeleri gibi kuruluşların bir arada toplandığı alanlarda atıksular kentsel kanalizasyon sistemine bağlanmadan önce Hatsu Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ndeki esasları yerine getirdikten sonra tek bir noktadan deşarj edilmelidir.

(6)   Gerek atıksu debisi gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri günlük toplam debinin en az ¼’ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartı ile mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız foseptiklerinin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

 

Ön Arıtma Koşulları

MADDE 18- (1) Ön Arıtma şartları, kanalizasyon şebekesinin, Belediye atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun ve deşarj edildikleri alıcı ortamlarının özellikleri göz önüne alınmak suretiyle tespit edilir.

(2)   Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi inşa edilmiş olan kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Tablo 1’de belirtilen kalite sınırlarının dışında ise ön arıtma uygulanır.

(3)      HATSU bünyesinde oluşturulacak Teknik Komisyonca atıksuları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerini sağlayan ancak özellik arz eden atıksu kaynakları için yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir.

(4)    Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenen esaslarda değerlendirilir.

 

(5)   Kanalizasyon şebekesine deşarj edilecek atıksularda sağlanması gereken sınır değerler

Tablo 1’de verilmiştir.

 

Seyrelme Yasağı

MADDE 19- (1) Deşarj sınır değerlerinin sağlanması amacıyla atıksuların, proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.

Arıtma ve Ön Arıtma Kapsamı

MADDE 20- (1) Ön arıtma, madde 18' de belirtilen şartlarla sınırlı kalmak üzere bütün

önemli kirletici kaynaklar için mecburidir.

a)    Bir biyolojik arıtma tesisinin mevcut veya projelendirilmiş olduğu atıksu toplama havzalarında, sanayi atıksuları sadece konvansiyonel parametreler ihtiva eden önemli kirletici kaynaklarda, atıksu debisi 50 m3/ gün’ den küçük ve KOI parametresi 4000 mg/lt’ nin altında ise madde 9’u sağlamak şartıyla yağ tutucu,çamur çöktürme ve ph ayarlama ünitesi haricinde ön arıtma şartı aranmaz.

b)     Atıksu havzalarında toplam atıksuyu 0.5m3 /gün veya daha az olan endüstriyel tesislerden arıtma istenmez, (su perdesi, baskı, vs.) tedbir istenir. Tedbir almaması halinde KÖP cezası uygulanır.

c)    Üst yıkamacılar (liftsiz) ve çamaşır yıkama atölyelerinden gelen atıksular için pH limitini sağlamak ve madde 9’a göre kanalı tahrip etmemek şartı ile arıtma tesisi kurmaları istenmez ancak deşarj öncesi ızgara ve çöktürme rögarı istenir ve KÖP cezası uygulanmaz. 0,2 m³/gün veya daha az kesme yağları olan tesisler (bor yağları, makine yağları vs. atığı olan yerler) bu atıklarını talaş ve üstüpüye emdirerek uzaklaştıracaklardır.

ç)Günlük debisi 5 m3/gün veya daha az olan endüstriyel nitelikli atıksular HATSU’nun uygun göreceği Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatına sahip müşterek arıtma tesisine taşınarak arıtılabilirler.Hatay dışına yapılacak taşımalar için de aynı şart geçerlidir.Atıksuyunu taşıtan firma taşıma yaptığı müessese ile hazırladığı protokol ve diğer istenilen belgeleri tamamlayarak DKKR müracaatında bulunur.Yapılan taşımalarda firmalardan teslim tesellüm belgeleri istenir.Bu hükümlere uyulmadığı taktirde bu yönetmeliğin 27. Maddesi hükümleri uygulanır.

d)  Tablo 1’ de öngörülen standartlara uyum sağlayabilmek açısından işyeri sahipleri şehir atıksu altyapı sistemlerine deşarjdan önce aşağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer madde tutucularını yapmak ve işletmekle yükümlüdür.

 

1)      Taşınmaz içinde atıksuya karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil vb. petrol atıkları tutacak çamur hazneli yüzer madde tutucularının yapılması, işletilmesi, bakımı ve gerektiğinde yenilenmesi zorunludur.

 

2)      Çamur hazneli yüzer madde tutucular, mal sahipleri tarafından gerektiğinde boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Parsel malikinin veya kullanıcının ihmali sonucunda doğacak zararlar HATSU’ ya ödenir. Tutulan maddelerin bertarafı için katı artık bertaraf hükümleri geçerlidir.

 

3)      Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, büyük işletmelerin (hotel, okul, vb.) yemekhaneleri gibi yağ ve yüzer madde içeren atıksuları topluca atan yerlere de (a) bendindeki gibi yağ tutucular yapılması mecburidir.

 

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki endüstriyel atıksu kaynaklarının

uyacağı koşullar

MADDE 21- (1) Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarının uyacağı koşullar aşağıda belirtilmiştir.

a)      Belediye sınırlarının dahilinde kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde arıtılması zorunlu atıksu üreten endüstriyel atıksu kaynakları ( münferit işyerleri, işletmeler veya toplu sanayi siteleri, sanayi bölgeleri vb.), HATSU Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülen arıtma tesisini yapmak, kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Arıtılan atıksular HATSU Genel Müdürlüğünün vidanjörleri ile HATSU Genel Müdürlüğü’nün kanalizasyon sistemi üzerinde belirleyeceği  deşarj  noktalarına endüstriyel atıksu kaynağı olan işletme ve HATSU arasında yapılacak bir protokol dahilinde taşınır. Oluşan arıtma çamuru için Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ndeki ilgili hükümlere göre depolama ve uzaklaştırma işlemleri yapılır.

b)   Belediye sınırları dışındaki ve kanalizasyon şebekesi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirilip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynakları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve atıksu arıtma tesisleri kurmakla yükümlüdür.

c)     Kanalizasyona deşarjın mümkün olmadığı hallerde atıksular Hatsu Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tablo-1’de belirtilen kanalizasyon deşarjında öngörülen üst sınır değerlerinin altında kalacak şekilde arıtıldıktan sonra Hatsu Genel Müdürlüğü tarafından onaylı sızdırmaz fosseptiklerde toplanır. Arıtılan atıksular HATSU’ya ait veya HATSU’dan çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile HATSU’nun belirleyeceği noktalardan kanalizasyon sistemine boşaltılır. Taşıma bedeli HATSU’nun tarifeler yönetmeliğinde belirtilmiş bulunan tarifeye göre atıksu kaynağı tarafından ödenir. HATSU uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına ( vidanjör ) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri HATSU’dan alacakları çalışma izin belgesindeki şartlara uymak kaydıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

ç) Endüstriyel atık sularını Hatsu Genel Müdürlüğü tarafından onaylı sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, HATSU ile yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklayarak istemeleri halinde denetimler sırasında görevlilere gösterir.

 

V.BÖLÜM

Endüstriyel  Atıksuların Kontrolü

 

Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü

MADDE 22- (1) Şehir atıksu altyapı sistemlerini kullananlar aşağıda ayrıntıları verilen denetim esaslarına tabidirler.

 

a)    Endüstriyel atıksu kaynakları, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma/arıtma tesislerinin çıkış sularını Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıksuların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde HATSU Genel Müdürlüğü’ne verilir. Ölçüm ve belgeleme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca akredite edilmiş kuruluşlara yaptırılır.

b)    HATSU Genel Müdürlüğü endüstriyel atıksu kaynağının ruhsata tabi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarla ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu tahkik eder. HATSU Genel Müdürlüğü endüstriyel atıksu kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar.

c)    Endüstriyel atıksu kaynağının ilgilileri; denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeyi bulunduran HATSU Genel Müdürlüğü yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini tesis içine almak, numune almak, ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve HATSU Genel Müdürlüğü’nün denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür.

ç) Kanalizasyona verilecek olan evsel ve endüstriyel atıksu karakterini tespit edebilmek için arıtma tesisi veya deşarj noktasından 2 saatlik ardışık iki numune alınır ve analiz edilir.

d)   HATSU Genel Müdürlüğü iznine tabi atıksu tesislerinde uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 26. maddeleri uyarınca atıksu niteliğinin uygunluğu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu denetler. HATSU Genel Müdürlüğü bu kapsamda ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar.

e)    HATSU Genel Müdürlüğü parsel drenaj sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrolle görevlendirilen personel sisteminin bütün kısımlarını kontrol etmek mecburiyetindedir.Endüstriyel atıksu kaynağının ilgilileri kontrol ve muayene için anlayışlı ve yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bunlar kontrol için işletme düzenini göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedirler. HATSU Genel Müdürlüğü periyodik olarak su numunesi alma hakkına sahiptir.

f)    Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları mal sahibi veya kullanıcı itirazsız

gidermek mecburiyetindedir.

 

Arıtma ve/ veya ön arıtma tesisi kurmuş endüstriyel atıksu kaynaklarının denetimi MADDE 23- (1) Endüstriyel nitelikte atıksuyu olupta Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı’nda belirtilen  koşullarda   arıtma  tesisi  kurmuş  kuruluşlar,  aşağıda  belirtilen  esaslarda denetlenirler.

a)  Alınan atıksu numunesinin analiz sonucunun limitleri aşması halinde Kirlilik Önlem Payı (KÖP) başlatılır ve durum kuruluşa bildirilerek gerekli revizyonların Teknik Komisyonca verilecek süre içerisinde yapılması istenir. Gerekli revizyonun yapıldığının yazıyla HATSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden sonra atıksudan numune alınır. Kirletici parametre değerinin limitleri sağlamasından 1 (bir) hafta sonra ikinci bir atıksu

 

numunesi alınarak değerlendirme yapılır. Ardışık iki numunenin ortalama değerlerinin Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında verilen söz konusu limitleri sağlaması durumunda adı geçen firmanın KÖP ödemesi bir sonraki kontrole kadar durdurulur. “Deşar j Kalite Kontrol Ruhsatı” geçerlilik süresi aynı kalır.

b)Yıllık kontroller esnasında alınan numunelerin ortalamasının 2. kez Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen limitleri sağlamaması durumunda 1’er (bir) aylık aralıklarla alınan ardışık numunelerin analiz sonuçları uygun çıkana kadar KÖP uygulaması devam eder.

c)DKKRGEREKLİDEĞİLDİR”belgesine sahip işletmelerin denetimi 2 (iki) yılda bir yapılır. “DKKR GEREKLİ DEĞİLDİR” belgesine aksi bir durum tespiti halinde işletmeye KÖP uygulaması başlatılır.

ç)Yeni kurulan ve “GeçiciBağlantıİzinYazısı” alarak faaliyete başlayan tesisler madde 23-a bendi kapsamında 5 (beş) yıl geçerli olmak üzere DKKR almaya hak kazanır.

 

Kontrol düzeni

Madde 24- (1) Endüstriyel atıksu kaynağı, deşarj yerinde veya arıtma tesis çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa eder. Bu kontrol bacasının yapısal özellikleri  HATSU Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(2)     Atıksu debisi 500 m³/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurulması zorunludur. Atıksu debisi 200-500 m³/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazı bulundurması zorunludur.

(3)   Ön Arıtma/Arıtma tesisi kurmuş atıksu kaynaklarının denetimleri, aşağıdaki tabloyu uygun şekilde yapılır.

 

Tablo1: Debiye göre numune alma sıklığı

 

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

 

Debi(m³/gün)

Endüstriyelatık sular için iç izleme esas numune alma sıklığı**

Hatsu Genel Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı Ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört Ayda bir

1001-10000

Onbeş günde bir

Üç Ayda bir

>10000

Haftada iki

İki Ayda bir

 

*- Evsel nitelikli atıksuyuolan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere Hatsu Genel Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.

 

 

(4)      HATSU Genel Müdürlüğünün denetimi altındaki ön arıtma/arıtma tesislerinin periyodik kontrol dışındaki zamanlarda işleyişi hakkında yaklaşım sağlamak amacıyla arıtma tesisine güç veren hatta sadece arıtma tesisinin enerji sarfiyatını ölçecek elektrik sayacı takılmasını, gerekli görülen hallerde arıtmada kullanılan kimyasal madde sarfını, arıtma tesisinden oluşan çamur miktarını gösterir belgeleri belli periyotlarda isteyebilir.

 

 

Analiz yöntemleri

MADDE 25- (1) Atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde tanımlanır. Atıksu arıtım metodları seçilirken, alıcı ortam dışında kalan hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, katı artıklar gibi çevre sorunlarına neden olmamak üzere gerekli tedbirler alınır.

 

VI.  BÖLÜM Kirlilik  Önlem Payı

 

Katılımpayları kirlilik önlem payı

MADDE26- (1) Belediye Gelirleri Kanununca kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, “Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı” alınır. HATSU Tarifeler Yönetmeliği 35. maddesi gereğince Kanal Harcamalarına Katılma Payı ödeyenlerden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 87. Maddesindeki Harcamalarına Katılma Payı alınmaz.

(2)       Evsel ve evsel nitelikte endüstriyel atıksu kaynaklarından kullanılan suları uzaklaştırma ve arıtma bedeli olarak, İdare’ce evsel atıksular için belirlenmiş toplama, iletim ve arıtma için gerekli birim işletme ve yatırım gideri bazında Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli ( KSUB ) alınır. KSUB HATSU Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır.

(3)   Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerden HATSU tarafından, atıksuları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığında bu yönetmelikte ön görülen şartları sağlayıncaya veya atıksu kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar HATSU tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak HATSU tarafından saptanan oranlar dahilinde Kirlilik Önlem Payı ( KÖP ) öderler. Deşarj ortamı ve atıksuyun kirleticilik nitelikleri birlikte değerlendirilerek o işyeri için esas alınacak kirletici parametre ve kirlilik katsayısı tespit edilir. Bu tespit esnasında işyerinin dahil olduğu Çevre Kanunu’nun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerde verilen esaslar ve endüstri kategorizasyonu da göz önüne alınır. Tahakkukun başlangıcı olarak HATSU elemanları tarafından yapılan ilk tespit tarihi alınacaktır. Kirlilik Önlem Payı (KÖP) hesabı için aşağıda verilen formül kullanılır:

KÖP = a x Q x I Formülde;

KÖP = Kirlilik önlem payı (TL/gün, KDV hariç)

 

a = KSUB birim Fiyatı ( TL/m3) ( HATSU Genel Kurulu tarafından yayınlanan ücret tarifesine göre belirlenen ilgili “ KSUB birim fiyatı” nın % 20’si alınır.)

Q = KSUB debisi (m3/gün) ( KSUB debisi İdare’ce yerinde, literatür değerler ve benzer iş kollarında yapılan incelemelere göre tespit edilir.)

I = Kirlilik katsayısı ( Endüstrilerin sektör bazında ayrılarak kirletici parametrelerine göre belirlenen katsayı ) Sektörlere göre belirlenen “I” değerleri Tablo 2 Listesinde verilmiştir.

 

*  Deşarj  Kalite  Kontrol  Ruhsatı  verilmesi  safhasında,  HATSU  Yönetim  Kurulu

Kararı ile belirlenmiş olan “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli” alınır.

 

VII.  BÖLÜM Yaptırımlar

 

Ceza yaptırımları

MADDE27- (1) Atıksuların kanalizasyon şebekesi veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların saptanması halinde HATSU Genel Müdürlüğü’nce  aşağıdaki işlemler yapılır.

a)      En az iki HATSU görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında mümkün olduğu taktirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak görevlilerce imzalanarak derhal HATSU Genel Müdürlüğü’ne sunulur.

b)     HATSU Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağrılan ilgililer gelmezse bile tutanak inceleyip değerlendirilir. Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılması halinde bu suç hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için tutanak idarenin görüşü ile birlikte ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na HATSU Genel Müdürlüğü’nce gönderilir.

c)   Genel Müdürlük’çe yapılan inceleme ve değerlendirmede tutanakla belirlenen eylem ya da durumun 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa sorumlular hakkında Çevre Kanunu’nun 20 ve 23’ üncü maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanak İdare görüşünüde içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanunu’nun 24’üncü maddesinde anılan ilgili amirliğe gönderilir.

ç)Yetkili makamların ceza soruşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri HATSU Genel Müdürlüğü’nce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlük’çe uygun görülen hallerde yargılama aşamasında HATSU’nun davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

d)     HATSU’nun görev ve sorumluluk sahasında olmasına rağmen tespit ve denetim müsaadesi vermeyen atıksu kaynakları kirleticilik ve debileri ne olursa olsun önce yazı ile ikaz edilir, tekerrür halinde faaliyetten men edilmesi için ilgili mercilere bildirilir.

 

Önlemler

MADDE28- (1) Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili olarak bu yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile, bunlara dayanarak HATSU tarafından alınmış kararlar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde HATSU Genel Müdürlüğü’nce aşağıdaki işlemler yapılır.

a)   Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılamamasına neden olan, alıcı ortamın dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan ya da böyle bir sonucun doğmasına imkân veren Yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yahut ilgili Belediye Başkanlığı’na bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden talep edilir.

b)     Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan veya ilgili Belediye Başkanlığı’ndan talep edilir. Kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren, tahrip eden eylem ve faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olamayan bölgelerde çevreyi kirletecek olan ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren ve çevre kirlenmesine sebep olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır.

c)     2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde atıksuların kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde durum, ayrıca Çevre Kanunun 15. maddelesinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

 

Önlemlerin uygulanması esasları

MADDE  29- (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 28.

maddede yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a)   Belediye zabıta müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından HATSU Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanunun 2/d maddesi uyarınca Belediye Zabıta Personeli yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi olan zabıta müdürü gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette gereğini yerine getirir.

b)      HATSU tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanununun 1’nci maddesi uyarınca belirlidir.

c)    Yönetmelik hükümlerine göre yapımı yasaklanmış veya izne bağlanmış tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma Belediye sınırları dışında olmakla beraber 2560 sayılı Kanunun 1. maddesi ile belirlenen alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesi’nce durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunu’ndan doğan yetkileri ile HATSU’nun 2560 sayılı  Kanunu’nun  20’nci maddesinin 2’nci fırkasındaki yazılı kaldırma yetkisi saklıdır.

 

Zararların Onarımı

MADDE30- (1) Kanalizasyon şebekesinin kullanılmaz hale gelmesine ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların onarımı için HATSU Genel Müdürlüğü’nce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanuna göre tahsilinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a)  Onarım veya zararın belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek tahsilâtı yapacak yetkili daireye gönderilir ve gerekli kovuşturmaya başlanması talep edilir.

b)     Kovuşturma aşamaları, HATSU görevlilerince sürekli olarak izlenir ve tahsilâtı yapacak yetkililere talep halinde her türlü yardım sağlanır.

c)  Tahsil edilen paralar HATSU hesabına gelir kaydedilir.

 

VIII.  BÖLÜM

Arıtma tesisi proje onay esasları

MADDE 31- (1) Atıksu arıtma tesisleri proje onay işlemleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 04/03/2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi proje onay genelgesi kapsamında yapılmakta olup bu tarihten sonra yapılacak olan proje onaylarında söz konusu Genelge hükümleri ve ekleri geçerli olacaktır. 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi proje onay genelgesinin değişmesi durumunda yeni genelge hükümleri ve ekleri geçerli olacaktır. Proje inceleme ve onay ücretleri Bakanlıkça belirlenecek tarifeye göre ve/veya Tarifeler Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde HATSU tarafından tahsil edilecektir.

 

 

IX.  . BÖLÜM Özel durumlar

MADDE32- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili özel durumlar da uygulama yöntemlerin tespitinde HATSU Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanalizasyona bağlantı ile ilgili olarak bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde yönetmeliğin ihlali kapsamına giren

davranışlar

MADDE 33- (1) Şehir atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde aşağıdaki durumlar Yönetmelik ihlali kapsamına girer.

a)    Atıksu altyapı tesislerinden yararlanılmasına ilişkin Madde 3 b) maddesine rağmen taşınmaz şehir atıksu sistemine bağlantı yapmıyorsa,

b)   Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bunlarla ilgili yasaklara ilişkin Maddeler, 5,6,7,8,9 ve 10’daki hükümlerin aksine bağlantısı yasaklanan atıksuları veya maddeleri şehir atıksu altyapı sistemine boşaltıyorsa veya Kanalizasyon Bağlantı Ruhsatında öngörülen sınır değerleri aşıyorsa,

c)   Bağlantı sınırlamaları ile ilgili Madde 18’ deki hükümlerin aksine atıksu ön arıtmasız olarak atıksu sistemine veriliyorsa,

ç) Bağlantı sınırlamalarına ilişkin Madde 18 e) hükmüne rağmen fosseptik çıkış suları, arıtma tesisine bağlı olmayan bir kanalizasyon sistemine yeterince arıtılmadan veriliyorsa,

 

d)   Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin Madde 22, 23 ve 24 hükümlerinin aksine atıksu miktarı ve özelliklerini ölçen ve kayıt eden aletler parsel atıksu sisteminde kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa veya kayıt defteri 3 yıl boyunca saklanmamışsa yada HATSU görevlisinin talebine karşılık gösterilmemişse,

e)    Bu Yönetmelik Madde 11 Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşulların aksine davranışlarda bulunulmuşsa,

f)   Bu Yönetmelik Madde 9 Kanalizasyon Şebekesine verilmeyecek atıklar kanalizasyon sistemlerine verilmişse,

g)     Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar Madde 5 hükümlerinin aksine şehir atıksu altyapı sistemine bağlantı yapar, kullanır veya değişiklik yaparsa,

ğ) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar Madde 6, 7 ve 8’ in aksine yeraltı suyu, yağmur suyu veya arıtılmasına gerek veya zorunluluk olmayan atıksuları özel izin almadan şehir atıksu altyapı sistemine veriyorsa,

h)    Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. nedeniyle baca kapaklarının ve betonlarının kırılması sonucu kanalizasyon bacasına ve/ veya kapağına zarar verilmiş ise, ı) Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı vs. sebeplerden ve abonelerin hatalı kullanımlarından dolayı kanalizasyon hattına zarar verilmiş ise,

i)       Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. sebeplerden kanalizasyon menhollerinin ve hatlarının içi malzeme ile doldurulmuş ise,

Cezayı gerektiren suç işlemiş sayılır.

 

 

Tahsilat

MADDE34- (1) Bu yönetmelik Madde 33 “Yönetmelik ihlali” kapsamına giren davranışlar kısmında yer alan maddelere ilişkin tahsilatlar HATSU Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

(2) HATSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu cezaların karara bağlanması, tahakkuk ve tahsilat esaslarının düzenlenmesinde yetkilidir.

 

 

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu yönetmelik diğer yönetmeliklerle birlikte bir bütün oluşturur. Bu Yönetmelik HATSU Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve bir yerel gazetede ilan edilir. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler HATSU Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve yerel gazetede ilan edilir.

 

 

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yürütür.

 

TABLO-1:Atıksuların Şehir Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları

 

PARAMETRELER

ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN

 

VERİLEBİLİRMAKSİMUM DEĞER

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

1000  mg/l

Askıda Katı Madde (AKM)

500   mg/l

Toplam Azot (N)

60   mg/l

Toplam Fosfor (P)

20   mg/l

Yağ-gres

200   mg/l

Arsenik (As)

3    mg/l

Kalay (Sn)

5    mg/l

Kadmiyum (Cd)

2    mg/l

Toplam-Krom (Cr)

5    mg/l

Bakır (Cu)

2    mg/l

Kurşun (Pb)

3    mg/l

Nikel (Nİ)

5    mg/l

Çinko (Zn)

10    mg/l

Civa (Hg)

0,2   mg/l

Gümüş (Ag)

5    mg/l

Toplam Siyanür (CN)

10    mg/l

Fenoller

20    mg/l

Toplam Sülfür (S)

2    mg/l

Sülfat (SO4‾²)*

1000   mg/l

Sıcaklık

40   ºC

pH**

6.5 -10

Serbest Klor

5    mg/l

CI¯ (Klorür)

10000  mg/l

Katran ve Petrol Kökenli Yağlar

50  mg/l

Demir (Fe)

5 mg/l

 

Yüzey Aktif Madde (Deterjan)            Biyolojik olarak parçalanması mümkün olmayan

yüzey aktif maddelerin deşarjı yasaktır.

 

 

(*)HATSU Genel Müdürlüğü sülfat parametresi 1000 mg/l’nin üzerinde olan endüstrilerden seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya HATSU söz konusu kanalı bedeli mukabili yapabilir.

 

(**) Sınır değeri, aralık olarak tarif edilmiştir.

 

 

TABLO-2: Endüstrilere Göre İzlenecek Parametreler ve Kirlilik Katsayıları.

 

SektörBirim Adı

 

AnalizlenecekParametreler

KirlilikKatsayıları(I)

A. GIDA SANAYİ

TahılÜrünleri

Un ve Makarna Üretimi

PH, AKM, KOI

4

Nişasta ve Glüten Üretimi

PH, AKM, KOI

5

Yem Üretimi

Yem Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Maya Sanayi

Maya Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ

2

Sütve Süt Ürünleri

Komple, Yoğurt, Peynir, Dondurma

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Tereyağı

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Süt ve Süt Ürünleri

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Mezbahalar ve Et İşletme Tesisleri

Mezbahalar (Kesimhaneler)

PH, AKM, KOI, Yağ

5

Et Entegre Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Balık ve Kemik Unu Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Tavuk Kesimhaneleri

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Hayvan Kesimi Yan. Ürünleri İşi. Tesisler

PH, AKM, KOI, Yağ

5

Çiftlikler

Tarla Balıkçılığı

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Tavuk Besiciliği

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Balık Üretme Çiftlikleri

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Sığır Besiciliği

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Konserve Sanayi

Meyve ve Sebze Konservesi

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Yağ Sanayi

Ham Zeytinyağı Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ

5

Yağ Rafinasyonu ve Sabun Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

5

Yağlı Tohl.dan Yağ Çık.ve Sıvı yağ Rafin.-Zeytinyağ Hariç

PH, AKM, KOI, Yağ

5

Zeytinyağı, Sabun Üretimi. Katı Yağ Rafin.

PH, AKM, KOI, SO4

5

Yemek Fabrikaları

Yemek Fabrikaları

PH, AKM, KOI, Yağ

3

Sebze ve Meyve Yıkama ve İşletme

PH, AKM, KOI, Yağ

2

Şekerve Şeker Ürünleri

Şeker, Reçel, Lokum İml.

PH, AKM, KOI, Yağ

4

B. İÇKİ SANAYİ

Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi vb.

PH, AKM, KOI

2

Alkol, Alkollü İçki Üretimi vb.

PH, AKM, KOI

4

Malt Üretimi, Bira İmali vb.

PH, AKM, KOI

4

Melestan Alkol Üretimi

PH, KOI, AKM

4

Alkolsüz İçki ve Süt Ürünleri

PH, AKM, KOI, Yağ

2

Özel Bira İmalatı

PH, AKM, KOI, SO4

4

C. MADEN SANAYİ

Kadmiyum Metali

 

PH, AKM, KOİ, Pb, T, CN, Zn, Hg,

Cd, Cu, T. Cr, S2

6

Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi

6

Çinko Madenciliği

6

Kurşun ve Çinkonun, Rafinize Edildiği Tesisler,

6

Kadmiyum Bileşiklerinin İmali

PH, AKM, KOI, Yağ, Cd

6

 

 

Toprak Ürünleri ve Alçı Endüstrisi

 

 

Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, Cd ,Zn

4

Çimento, Taş kırma, Karo, Plaka İmalatı,Toprak San.

PH, AKM, KOI, Yağ, T. Cr ,Pb

4

Kömür Üretimi ve Nakli

PH, AKM, KOI

4

Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benz. Cevherlerin Haz.

PH, AKM, KOİ, Pb, T, CN, Zn, Hg,

Cd, Cu, T. Cr ,S2

4

Mermerciler

PH, AKM, KOI, Yağ, T. Cr, Pb

4

Alçı ve Alçıdan Ürünler

PH, AKM, KOI

4

Metalik Olmayan Maden San. (Bor Cevheri)

PH, AKM, KOI, Yağ, B

4

Sırlı Ürünler

PH, AKM, KOI

4

Refrakter Malzeme

PH, AKM, KOI

4

Kum Yıkama Tesisleri

PH, AKM, KOI

4

Hazır Beton Tesisleri

PH, AKM, KOI

4

D. CAM SANAYİ

Cam Elyafı

PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni

4

Kuru Prosesler

PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni

4

Yüzeyi Tesviye Edilmiş Cam

PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni

4

Flotal ve Lameks Cam Üretimi

PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni

4

Pres ve Üfleme İle Şekil Verme

PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni

4

Ayna Yapımı.

PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni

4

Hurda Cam Yık. Cam Eşya yap.

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, Ni

4

E.KÖMÜRHAZIRLAMA,İŞLEMEVE ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ

Taş kömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama

PH, AKM, KOI, Yağ, T, CN, T

4

Kok ve Havagazı Üretimi vb.

PH, AKM, KOI, Yağ, T, CN, Fenol, T

4

Termik Santraller vb.

PH, AKM, KOI, Yağ, T, CN, T

4

Nükleer Santraller

PH, AKM, KOI, Yağ, T, CN, T

6

Jeotermal Kaynak. ve Çeşitli Amaç. Kullanılan Sıcak Sular

PH, KOI, Yağ, T, CN, T

4

Soğutma Suyu vb.

PH, AKM, Yağ, T

4

Kapalı Devre Çalışan End. Soğ. Suları

PH, AKM, KOI, S, Cl ,Zn

4

Fuel Oil ve Kömürle Çal. Buhar. Kaz. Soğ. Suları

PH, AKM, KOI, Yağ, T, CN, T

4

F. TEKSTİL SANAYİ

Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye

PH, AKM, KOI, Yağ, S, Cl, T, Cr,S

5

Pamuklu Tekstil vb.

PH, AKM, KOI, Yağ, S.Cl, T, Cr,S

4

Yün Yıkama, Terbiye,Yapağı Temizleme, Dokuma vb.

PH, AKM, KOI, Yağ, S.Cl, T, Cr, S,

SO4, Fenol

4

Örgü Kumaş Terbiyesi Benzerleri

PH, KOI, Yağ, T. Cr, S.Cl, S,Fenol

5

Halı Terbiyesi vb.

PH, AKM, KOI, Yağ, T. Cr, S.Cl, S,

Fenol

6

Sentetik Tekstil Terbiyesi vb.

PH, S, Fenol, Zn, KOI

6

Orlon, Yün İplik Boyama

PH, AKM, KOI, T

6

Kumaş Boyama ve Baskı

PH, AKM, KOI, Yağ, S

6

Keçeleştirilmiş Kumaş Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, S, Cl, T, Cr,S

5

Çuval ve Benzeri Hurda Kumaş Yıkama

PH, AKM, KOI, S.Cl

5

Halı ve Oto Yıkama

PH, AKM, KOI, Yağ, , S.Cl

5

Kot Çamaşır Yıkama ve Boyama İşlemi

PH, AKM, KOI, Yağ, S.Cl, Sülfür

5

Kot Yıkama ve Kimya Tank Yıkama

PH, AKM, KOI, Yağ, S.Cl, Pb, Zn, Cd

5

Tekstil San. ve Aksesuarları

PH, AKM, KOI, Yağ, S.Zn

5

Stok ve İplik Son İşlemleri

PH, AKM, KOI, S.Cl

5

G.PETROL SANAYİ

Petrol Raf.

PH, AKM, KOI, Yağ, S, T CN, Fenol,

T. Cr

6

Petrol Dolum Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, S, T CN, Fenol,

Pb

5

Asfalt Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, S, T .CN, Fenol,

6

 

 

 

Pb

 

Hidrokarbon Üretim Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, S. Cl, SO4, S,

Hg, Cd, Zn, Pb, T.Cr, Cu, Fenol, T.CN,

6

H. DERİ, DERİ MAMÜLLERİ VE BENZERİ SANAYİ

Deri, Deri Mamulleri Sanayi

PH, AKM, KOI, Yağ,T. Cr,S

6

İ.SELÜLOZ,KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİ

SelülozÜretimi

Yarı Selüloz üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

5

Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz

Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

5

Saf Selüloz Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

5

OrmanÜrünleriEndüstrisi

Yarı Kimyasal Ahşap Sanayi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Yongal Levha Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Dilme ve Kontrplak

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Yaş Prosesler

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Ağaç Yağları Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Kağıt Üretimi

Atık Kağıttan Kağıt Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

5

Kağıt Hamurundan Kağıt Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Nişasta Katkısız Kağıt

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

Nişasta Katkılı Kağıt

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

5

Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokulu Kâğıt

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

3

Yüzey Kaplamalı Dolgulu Kâğıt

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

4

%5’den Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Yüzdesi Yüksek Olmayan Kâğıt

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

3

Kırpıntı Kâğıttan İmal Edilen Kâğıt

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

3

Parşömen Kâğıdı

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4

3

Ofset Baskı Mat. Amb.

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4, S, Zn

4

Elektrik ve Serigrafi İşi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4, S, Zn, T.Cr

4

J. KİMYA SANAYİ

Klor-Alkali Üretimi

PH, KOI, Hg

5

Perborat, ve Diğer Bor Üretim San.

PH, AKM, KOI, Yağ, B, Pb, T.Cr ,Zn, Hg, Cu, T.Cn,

6

Boya ve Mürekkep Üretimi

 

 

Boya, Boya Hammadde ve Yard. Mad. Üretimi

(Solvent, Su Bazlı ve Pigment Boya)

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn,

Cd, T.Cn,

5

Zırnık Üretimi

PH, KOI,AKM, Yağ, S, As

6

Petrokimya ve Hidrokarbon Ürt. Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, FenoI, T.CN,S,

Hg, Cd, Zn, Pb, T.Cr, Cu

5

Tutkal ve Zamk Üretim Atıksuları

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn,

Cd, T.Cn,

5

Hayvansal Tutkal

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn,

Cd, T.Cn,

5

Solvent ve Su Bazlı Yapıştırıcılar

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn,

Cd, T.Cn,

5

Sentetik ve Selülozik Tutkal

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn,

Cd, T.Cn,

5

İlaçendüstrisi

 

 

İlaç Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ

6

Tıbbi ve Zirai Müst. Üretimi

PH, AKM, KOI

6

Kimyasal Sentez

PH, AKM, KOI

6

Tarım İlaçları

 

 

 

 

Tarımsal İlaç Üretimi

PH, AKM, KOI, Zn, Cd

6

Kauçuk Endüstriler

 

 

Kauçuk Üretimi

PH, AKM, KOI

5

Otomotiv Lastiği ve İç Lastiği Üretimi

PH, AKM, KOI

5

Sünger Üretimi

PH, AKM, KOI

5

İnorganik kimyasallar

 

 

Soda Üretimi

PH, AKM

5

Karpit Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, TCN, S.CI

5

Baryum Bileşikleri Üretimi

PH, KOI, S

5

Azot ve Nutrient İçeren Kompoze Gübre Üretimi

PH, AKM, KOI, Cd,

6

Sadece Azot İçeren Gübre Ürt.

PH, AKM, KOI

6

Fosforik Asit ve /veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı

Gübre Üretimi

PH, AKM, KOI, Cd

6

Alkaloid Üretim Tesisleri

PH, AKM, KOI

6

Organik Kimyasal Maddeler

 

 

Dispeng Oksitler Üretimi

PH, S.CI,Cl

5

Sabunve Deterjan Endüstrisi

 

 

Sabun Tozu ve Kalıp Sabun Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, T, SO4

4

Deterjan Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, SO4, YAM,T.P

4

Kim. Det. Dol. İşl. Tank. Bidon Yık.

PH, AKM, KOI, Yağ, S.CI, Pb, Zn, Cd

6

PlastikİşlemeEndüstrisi

 

 

Hurda Plastik, Bidon Yık.

PH, AKM, KOI, Yağ

6

Plastik Madde İşl. ve Plastik Malzeme Ürt.

PH, AKM, KOI, Yağ, T.P

4

Kireç Üretimi

PH, AKM

5

Polyester Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ

5

K. METAL SANAYİ

TelKablo Kaplama

 

 

Elektrolit Kaplama, Elektroliz Usulü ile Kaplama

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Zn, Cd

6

Dökümhaneler

 

 

Genelde Demir Çelik Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, , Pb, Zn

4

Demir Çelik İşleme Döküm Tes.

PH, KOI, AKM

4

Demir Çelik İşi.Boru Üretimi

PH, KOI

4

Demir Çelik İşi.Teneke Üretimi

PH, KOI

4

Demir Çelik İşi.Kurşunlama ve Patentleme Üniteleri

PH, Pb

4

Demir Çelik İşi.Haddehane

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, T.CN,

S, Zn, Hg, Cd, Cu, Ni

4

Dağlama İşlemi

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Cu, Ni, Zn

6

Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Sekilendirme

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN, Pb,

S, Hg, Cd, Cu, Ni, Zn, As, SO4

4

Metal Son İşlemler

 

 

Genelde Metal Hazırlama, İşleme

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN, Pb,

S, Hg, Cd, Cu, Ni, Zn,Ag

6

Galvanizleme

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr. T.CN,

Cd, Cu, Ni, Zn,Ag

6

Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, Cd, Zn

6

Metal Renklendirme (Eloksal)

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Ni

6

Adi Metaller

KOI,AKM,Yağ, Ağır Metaller

6

Krom (6)’lı Atıksular

KOI,AKM,Yağ, Ağır Metaller

6

Siyanürlü Atıksular

KOI,AKM,Yağ, Ağır Metaller

6

Yağlı Atıksular

KOI,AKM,Yağ, Ağır Metaller

6

Metal Taşlama ve Zımparalama Tes.

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Pb, T.CN,

Cd, Cu, Ni, Zn

6

Metal Kaplama (Sırlama, Emayeleme, Mineleme,Tesisleri)

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, T.CN,

Zn, Cd, Cu, Ni

6

 

 

Kazan, Test, Bakım Yıkama Suları

PH, AKM, KOI, Yağ

4

Pilve Akü Endüstrisi

 

 

Akü İmalatı, Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı

PH, AKM, KOI, Yağ, S, Pb, Hg, Cd,

Cu, Ni, Zn,Ag

6

Metal Cilalama ve Vernikleme Tes.

PH, AKM, KOI, Yağ, Cu, Zn

6

İletken Plaka İmalatı

PH, AKM, KOI, Yağ, S, T.Cr, Pb, T.CN, Cu, Ni,Ag

6

Alüminyum Şekillendirme Endüstrisi

 

 

Laklama/Boyama

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Pb, Cd,

Cu, Ni, Zn

6

Su Verme Sertleştirme Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, Ni, T.Cr, Zn,

Cd, Cu, T.CN

6

Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi

PH, AKM, KOI, Yağ, Cd, Hg, Zn, Pb,

Cu, T.Cr, As, Ni, T.CN

5

Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi

PH, AKM, KOI, Yağ, S.CI

5

EmayelemeEndüstrisi

 

 

Metal kaplama

PH, AKM, KOI, Yağ, S.CI, S, T.Cr,

Pb, T.CN, Hg, Cd, Cu, Ni, Zn, As, Sn

4

Bijuteri, Altın, Bakır kaplama İşi.

PH, AKM

4

L.AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİ

Sunta, Duralit, Kereste, Doğrama, Kutu Ambalaj, Mekik

PH, AKM, KOI, Yağ

2

M. SERİ MAKİNA İMALATI,ELEKTRİK MAK VE TECHİZATI,YEDEK PARÇA SAN.

Seri Mak.İml.Elek.Mak.Tec.Yed. Parça San.

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN, Ni,

Zn, Cu, , B, As, Cd, Hg, Sn

6

Atık Sıvılardan Metal Geri Kaz.

PH, AKM, KOI, Yağ, B, , S, Pb, TCr,

TCN, Ni, Zn, Cu,

6

Metalik Alet Ekip İmalalatı

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Pb, T.Cr, T.CN, Ni, Zn, Cu, Bor, T

6

N. TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ

Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto,Traktör

Tamirhaneleri ve Benzerleri)

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN

6

Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motorsiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn, Hg

Cu, Ni, Cd, T.CN, As, Sn, B, S

(Ağır Metal)

 

6

O. KARIŞIK ENDÜSTRİLER

Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler

PH, KOI, AKM

3

P. ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU ÜRETEN DİĞER TESİSLER

Çamaşırhane ve Yemekhanesi Olan Konaklama Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, S .Klor

3

İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları Endüstriyel Soğutma Suları

PH, AKM, KOI, Yağ

2

Hava kirliliği kontrol amacıyla kullanılan filtre su ve çamurları,

PH, AKM, KOI, Yağ, S

5

Benzin İstasyonları Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları,

PH, AKM, KOI, Yağ,

4

Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinden Gelen Atıksular (Sızıntı Suları)

PH, AKM, KOI, Yağ,P,T.Cr,Pb, T.CN,Cd,Cu,Zn

6

Su Yumuşatma, Demineralizasyon, Aktif Karbon Yıkama ve

Rejenerasyon Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ,

6

Tuz İşletmeleri

PH, AKM, KOI, SO4

5Diğer Görseller