HATSU Tarifeler Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

 

AMAÇ

 

Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması ile bu işlemlere ilişkin hizmetlerle ilgili tarifelerin hangi esaslara göre tespit edileceğini ve uygulanacağını belirlemektir.

 

KAPSAM

 

        Madde 2-Bu yönetmelik Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanı içerisinde kalan abonelere götürdüğü, her türlü hizmetin bedeli,teminat ve yaptırımları ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

 DAYANAK

 

Madde 3-Bu Yönetmelik 31.03.2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kurulan HATSU Genel Müdürlüğünce 2560 sayılı kanunun 23. maddesine 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklik hükmü gereğine dayanarak hazırlanmıştır.

           

TANIMLAR

 

Madde 4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında

a)HATSU                             Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi  Genel Müdürlüğü,nü

b) İDARE                             HATSU Genel Müdürlüğü,nü

c)GENEL KURUL               HATSU  Genel Kurulunu

d)YÖNETİM KURULU      HATSU Yönetim Kurulunu

e)GENEL MÜDÜR             HATSU Genel Müdürünü

f)ABONE                             HATSU ile hizmet sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişiyi

g)SU                                    İdarece üretilerek,her türlü kontrolü yapıldıktan sonra abonelerin hizmetine   sunulan  içme ,kullanma ve endüstri suların

       

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Çeşitleri, Abone Türleri ve Abone Grupları

 

TARİFENİN TANIMI

 

Madde 5- Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

TARİFE ÇEŞİTLERİ

 

Madde 6- Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır.

a)      Su satış tarifesi

b)      Kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi

c)      Hizmetler, teminatlar tarifesi

d)  Yaptırımlar tarifesi

 

Madde 7- ABONENİN TANIMI

HATSU Genel Müdürlüğüyle bir hizmet sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişilere “Abone” adı verilir.

 

a) Su abonesi

b) Kullanılmış su abonesi

olmak üzere 2 tür abone vardır.

 

Her su abonesi, ayrı bir sözleşme yapmaya gerek görmeksizin aynı zamanda kullanılmış su abonesidir. Su abonesi olmaksızın HATSU’nun su hizmetlerinden yararlanmayıp, kendi imkânları ile su temin ederek (Kaptaj, kuyu, sondaj v.b.) sadece kanalizasyon hizmetlerinden faydalananlar da kullanılmış su üreteceklerinden bu gibilere kullanılmış su abonesi sözleşmesi yapılır.

 

Madde 8- ABONELERİN TÜRLERİ

Aboneler; suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır.

a) Konut Aboneleri

 

Barınma gayesiyle oturulan yerlerde içme ve temizlik amacıyla su kullanan ve kirleten abonelerdir.

 

b) İşyeri Aboneleri

 

Gelir sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerlerle, sanayi kuruluşları, ticarethaneler, yazıhaneler, bürolar, muayenehaneler, özel banka ve finans kurumları ve aile hekimlikleri ile diğer hizmet üreten yerlerdeki abonelerdir.

 

c) Sanayi Aboneleri

 

Gelir sağlamak amacıyla şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mal üreten ve tanımı itibariyle (a) ve (b) fıkraları dışında kalan yerlerdir.

 

d) Toplu Su Satışı Aboneleri

           

HATSU’nun hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere, dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan yapılan satışlardır.

 

e)Resmi Aboneler

 

1-Genel yönetim kapsamındaki idareler tarafından hizmetlerini yerine getirmek üzere kullanılan yerlere (konut ve sanayi tarifesi uygulanan yerler dışında),

2-Milli Eğitim Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyet gösteren özel okullara,

3-Sağlık Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyet gösteren özel hastanelere,

   Resmi tarife uygulanır.

 

 

 

f)Park ve Bahçe Aboneleri

 

1-Resmi park, bahçe ve peyzaj alanları aboneliği

2-İşyeri ve konutlarda çevre sulama, park ve bahçe aboneliği

 

g-Şantiye Aboneleri

 

Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu faaliyetlerini sürdürmek için veya bu faaliyetlerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan abonelerdir.

 

h-Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Aboneleri

 

HATSU’nun su hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve sanayi tanımına giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişilere ait aboneliklerdir.

 

ı-Geçici Aboneler

 

Hizmet alanı içindeki şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, panayır ve bunun gibi abonelerdir.

Yapı ruhsatı bulunup da, elektrik, doğalgaz, telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığını ispatlamak koşuluyla, yapı kullanma izni için ilgili kuruma başvurulduğu halde izin verilmeme nedeninin;

 

Sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere,

Binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın bazı kısımların yapı ruhsatına aykırı olması halinde, bu aykırılığı binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine,

Binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, Yapı Kullanma İzni Belgesi alınıncaya kadar geçici olarak, kullanım türüne göre su verilen aboneliklerdir.

Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere geçici abonelik verilmez.

Geçici abonelik verilen yerler için resmi dairelerin yıkım ya da tahliye kararının kesinleşmesinden sonra geçici abonelik iptal edilir. Bu abonelere verilen su, ilgili Resmi Dairelerin talebi ve HATSU’nun bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir.

Geçici abonelik verilmesi yapıya, yapı sahibine ve geçici abonelik verilen abonelere kazanılmış hak teşkil etmez.

 

k) Diğer Aboneler

 

1-İbadet yerleri

2-Resmi Kuran Kursları,

3-Demekler, Siyasi Parti binaları

4-Resmi öğrenci yurtları

5-Muhtarlık hizmet binaları

6-Spor kulüpleri

 

l-İndirimli Tarife Uygulanacak Aboneler

Şehit aileleri veya gazilere ait abonelikler kendi adlarına abone olmak kaydıyla,Engellilik oranı %40 ve üzeri olan engellilerin ikamet ettikleri meskenlere,Genel Kurul kararıyla indirimli tarife uygulanabilir. İndirimli tarife yalnızca tek mesken abonelik sözleşmesi için geçerlidir. Bir kişi birden fazla abonelik sözleşmesi ile bu maddeden faydalanamaz.

            Bu tip abonelikleri ilgili birim gerekli görmesi halinde kontrol eder, şartlarını kaybeden abonelikler normal mesken tarifesine çevrilir.

Resmi kurum ve kuruluşlara ait park, bahçe ve peyzaj alanları aboneliklerine Genel Kurul kararıyla indirimli tarife uygulanabilir.

           Mabetler, Resmi Kuran Kursları ve Mezarlık aboneliklerinden Genel Kurul kararıyla bu yönetmelik kapsamındaki su satışlarından ve hizmetlerden ücret alınmayabilir.

 

m-Tapulu su aboneliği.

 

1- Tapulu suya sahip olan aboneler, suyunu mülkü dâhilinde dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. Abone su hakkını ifraz ederek kimseye satamaz bedelsiz dahi olsa kendi mülkünden başka bir yere nakledemez ve inşaat suyu olarak kullanamaz

2- Tapulu suyu olan abonelerin kullandıkları su birimi masuradır. Bir tam masuranın yılda 360m3 su kullanma hakkı vardır bir masura suyu kendi mülkünde kullanma kaydıyla ½ masuradan aşağı bölünmesi mümkün değildir

3- Tapulu su binayla birlikte yeni malikine satılamaz. Mülk sahibinin vefatında ise yasal mirasçılarına birine intikal eder diğer varislerin noter tasdikli muvaffak atı ile varislerden biri mülk suyu kendi mülkünde kullanabilir.Abone tapulu suyu arzu ettiği takdirde tapulu evi bulunan eş veya çocuklarına devredebilir.

4-Tapulu su kullanan aboneler dilediğinde masurasını açığa almak ve hesabını kapatmak suretiyle yeni kontrat yaparak normal tarifeli sudan istifade edebilir mülkiyetlerin devrinde tapulu suların abone ile yasal olarak alakası olmadığı takdirde masura hakkı açığa alınır.

Madde 9- ABONE GRUPLARI

Su ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Aboneleri;

 

a) Abone: Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim.

b) Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan aynı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim.

c) Karışık Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan değişik abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim.

d) Tek sayaçtan grup ya da karışık gurup abonenin; su kullanması halinde yüksek olan tarife uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelerin Yapılışı

 

1-      SU SATIŞI VE ATIKSU TARİFESİ

 

Madde 10-TARİFENİN ESASLARI

Tarifenin         belirlenmesinde, üretilen gerçek değerler ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği öngörülen ölçülebilir su satış miktarı ana unsur olarak esas alınır. Tüketileceği öngörülen su satış miktarına; gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.

Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar olan yönetim ve işletme giderlerinin ve aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masraflarının toplamına Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilerek tespit edilen tutarlardır.

 

a) Yönetim ve İşletme Giderleri

 

Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve dağıtım giderlerinden oluşur.

 

b)Enerji ve malzeme giderleri

 

Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, mayi klor, ozon ve benzeri, işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur.

 

c) Personel Giderleri

 

Yürürlükte bulunan Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatlarını, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.

 

d) Çeşitli Masraflar

 

Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme masrafları, sigorta giderleri, kurs, seminer, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, aktifleştirilemeyen her türlü bakım onarım giderleri, KSUB tasfiye giderleri, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin giderler ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir.

 

           e) Su isale ve dağıtım giderleri

 

Gerektiğinde, su şebekesi bulunmayan yörelere tankerlerle yapılan taşıma harcamaları ile su isalesi ve tevziine ilişkin yapılan hizmet ve aktifleştirilemeyen malzeme nitelikli giderlerden meydana gelir.

 

f) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları

 

Amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilemeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masraflarına ilişkin maliyet unsurları hesaba katılır.

 

g) Karlılık oranı

 

Anayasa'nın 127. maddesinde, yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanacağı öngörülmüş olup, büyükşehir belediyelerinin su hizmetlerini verimli bir şekilde sürdürebilmesi, daha kaliteli ve etkin bir şekilde hizmet sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu mali kaynağın bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetlere karşılık, yönetim ve işletme giderlerinin ve aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masraflarının toplamına Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilir.

 

Madde 11- KONUT, İŞYERİ, SANAYİİ VE ŞANTİYE ABONELERİ SU SATIŞ TARİFESİ

 

Su maliyetleri  Abone türlerine uygulanacak su satış tarifelerinin,  yönetim ve işletme giderlerinin ve aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masraflarının toplamına Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilerek bulunması esastır.

HATSU su tasarrufunu teşvik, israfı önlemek için, kademeli tarife uygulaması yapabilir ve faaliyetlerini daha seri yürütebilmek ve verimliliği artırabilmek amacıyla, Ön ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç ve Uzaktan Okuma Sistemi vb. sistemleri uygulayabilir, bu sistemleri teşvik için abonelerine tahakkuk edecek su ve KSUB bedellerinde, işletme gereğince indirimler yapabilir.

Kademeli veya kademesiz tarife tespitine, kademe aralıklarını ve uygulama zamanı belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

            Konutlara, işlerlerine, sanayi kuruluşlarına idare tarafından imkanlar dahilinde tanker, arasöz vs. araçlar ile su verilmesi durumunda ait olduğu abone tarifesi üzerinden ücret alınır. Ancak, tanker, arazöz vs. araçlar söz konusu aboneler tarafından temin edilirse ait olduğu ücret tarifesi %10 indirimli uygulanır.

a) Kademeli Tarife Uygulaması;

 Su kullanımında aboneleri tasarrufa yöneltmek ve az kullanandan az, çok kullanandan çok ücret almak üzere kademeli tarife uygulanabilir. 10. Madde de belirtilen esaslara göre hesaplanan su maliyetlerine Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilerek konutsal tüketimin ilk kademe su bedeli tespit edilir.

            Abonelere uygulanacak kademeli tarifede 2. kademe su tarifesi, 1. kademesinin 2 katını 3. kademe su tarifesi ise 1. kademenin 3 katını geçemez.

           b)  Kademesiz Tarife Uygulaması:

            Su maliyetleri Genel kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilerek, su tarifesi belirlenir.

11. maddenin (a) ve (b) bentlerinin nasıl uygulanacağı günün şartlarına göre her mali yılda bütçe ve ücret tarifesi ile birlikte Genel Müdürlüğün önerisi Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile tespit edilir.

 

Madde 12- TOPLU SU SATIŞ TARİFESİ

Toplu su satışı yapılan Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yerleşim birimlerinin; yönetim ve isletme giderleriyle, su şebekesi ve tesislerinin bakım, onarım ve yenileme giderlerinin toplu su satışı yapılanlar tarafından karşılanacağından, Yönetim Kurulu kararı  ilçe ve belde belediyelerine, köy ve benzeri yerlere yapılacak su satışı birim fiyatı, konut abonesi fiyatının en fazla % 50’ine kadar indirimle uygulanabilir.

 

Madde 13- KAYNAK SUYU SATIŞ TARİFESİ

            İdare, sahibi bulunduğu kaynak sularını satış yerlerinde isteklilere satabilir. Yapılacak satışlarda suyun kalitesini ve piyasa koşullarına uygun satış fiyatını Genel Kurul belirlemeye yetkilidir.

Madde 14- HAM SU SATIŞ TARİFESİ

Arıtılmamış ham suların m3 fiyatı normal su satış fiyatının %50’sinin altında %75’in üstünde olamaz. Söz konusu oranlar arasında bir tarife tespitine Genel Kurul yetkilidir. Bu tür satışlarda belirli bir süre sayaçlı sarfiyatın tespitinden sonra Yönetim Kurulunca yapılacak protokollerle ham su abonelerine sayaçsız olarak protokollerle de tespit edilen miktar m3 üzerinden tahakkuk yapılabilir.

 

2-KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ:

 

Madde 15- Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden, bunların uzaklaştırılması için kullanılmış su bedeli ödemekle yükümlüdür. KSUB (Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması) maliyetleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

 

Tüketilen ve her m3 su üzerinden alınan kullanılmış su bedeli, bu yönetmeliğin 10. maddesinde sayılan yönetim ve işletme giderlerinin ve aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masraflarının toplamına Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilerek, tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Ancak toplu su satışı, bu miktara dâhil edilmez.

İşyeri ve sanayi abonelerinin kullanılmış sulan çevreye daha zararlı olabileceğinden bunların kullanılmış su bedeli konutlara göre daha yüksek seviyede saptanabilir.

 

Endüstriyel  nitelikte KSUB oluşturan tesis ve işletmelerden, ayrıca KSUB’ların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen Kirlilik Önleme Payı alınır.

 

Toplu su satışı aboneleri, inşaat aboneleri ve bahçe aboneleri hariç tüm abonelerden KSUB bedeli alınır.

 

a) Kademeli Tarife Uygulaması

 

Atık su kullanımında abonelerden HATSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine az atık su verenden az, çok atik su verenden çok ücret almak prensibi ile kademeli tarife uygulanabilir.

 

Bu durumda yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan atık su maliyetlerine Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı ilave edilerek konutsal tüketimin ilk kademede Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tespit edilir.

 

Abonelere uygulanacak kademeli tarifede 2. kademe su tarifesi, 1. kademesinin 2 katım, 3. kademe su tarifesi ise 1. kademenin 3 katını geçemez.

 

b) Kademesiz Tarife Uygulaması

 

KSUB (Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması) maliyetleri Kurul tarafından belirlenecek bir kar oranı eklenerek; Kutlanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarifesi belirlenir.

           15. maddenin (a) ve (b) bentlerinin nasıl uygulanacağı günün şartlarına göre her mali yılda bütçe ve ücret tarifesi ile birlikte Genel Müdürlüğün önerisi Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile tespit edilir.

 

Madde 16- ŞEBEKE SUYU HARİCİNDE SU KULLANAN KSUB ABONELERİ

 

Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu,

kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişiler de, türlerine göre KSUB bedeli ödemek durumunda olduklarından, HATSU’ya müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

 

Bu tür abonelerin KSUB tüketimi, su kaynağının çıkışına takılan sayaçla ölçülür. HATSU’nun vereceği süre içinde sayaç takmayan aboneler, sayaç takılıncaya kadar HATSU tarafından  yapılan KSUB miktarı tespitini kabul etmiş sayılırlar.

 

Kuyusu bulunup da kullanmayan aboneler,HATSU’ya müracaat ederek kuyu aboneliğini iptal ettirmedikleri sürece, tahakkuk edecek KSUB bedelini ödemek zorundadırlar.

Sayaç olmayan yerlerde KSUB miktarının tespiti, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Konut abonelerinde, ayda 15 m3 su tüketildiği, Konut dışı abonelerde, çalışan insan sayısı, aboneliğin özellikleri, emsal abonelerin tüketimleri veya varsa daha önceki şebeke suyu sarfiyatı gibi ölçüler dikkate alınarak KSUB tahakkukuna esas alınacak tüketim miktarı bulunur.Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat KSUB tarifesine göre hesaplanan değerlerdir.Bu abone türlerine uygulanacak diğer esasları belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Madde 17- KANAL BAĞLANTISI OLUPTA SU ABONESİ OLMAYAN SANAYİİ ABONELERİ

 

Yer altından su çıkarılmasına izin vermeye yetkili kurumdan izin alarak yeraltından kendi imkânları ile su çıkaranlar ve bu suları kullandıktan sonra HATSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon şebekelerine boşaltan sanayi, fabrika ve işyerlerinde;

 Tam arıtma yapanlara evsel kullanılmış su (KSUB) tarifesinin 1 katı

 Ön arıtma yapanlara evsel kullanılmış su (KSUB) tarifesinin 2 katı

Arıtma yapmayanlara evsel kullanılmış su (KSUB) tarifesinin 3 katı hesaplanır.

 

Madde 18- KANAL BAĞLANTISI OLMAYAN ABONELER

(23.02.2015 tarih karar 2015/6 karar no ile değişiklik)

 

“HATSU‘nun görev ve hizmet alanı içerisine giren yerleşim yerleri ile orman köylerinden kanalizasyon şebekesi bulunan yerlere uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden tahakkuk dönemleri su tüketim miktarına göre kullanılmış suların uzaklaştırılmasını bedeli tahakkuk ettirilir. Ancak verilecek olan vidanjör hizmetinden ücret talep edilmeyecektir. Kanalizasyon şebekesi ve kanal bağlantısı bulunmayan yerleşim yerlerine uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden tahakkuk dönemleri su tüketim miktarına göre kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Ancak verilecek olan vidanjör hizmetinden 30.00 TL ücret talep edilecektir.”

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Ve Teminatlar Tarifesi

 

Madde 19- VİDANJÖR HİZMET TARİFESİ

 

Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre vidanjör satın alma bedelinin aşınma payı saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik aşınma payı ücretine, yakıt gideri, bir memur şoför ve iki vasıfsız işçinin birer saatlik çalışma ücreti eklenerek bulunacak tutardır. Bir saat içinde bir seferlik çekim yapılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için bir saatlik ücret tahakkuk ettirilerek hesaplanır.

 

Fabrika ve büyük işletmeler için saat ücreti baz alınacak ve her saat için saptanan bedeller bu ücrete ilave edilecektir.

 

Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı dışında bulunan yerlerden vidanjör talebi durumunda bir seferlik çekim hizmeti için vidanjörün iki saatlik çalışma ücreti tahakkuk ettirilerek alınır.

 

Madde 20- KANAL TEMİZLEME HİZMET TARİFESİ

           

Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı "kanal temizleme aracı" ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atık su hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli alınmaz. Ancak parsel bacası ile bina arasındaki atık su hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında sonradan da alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre "kanal temizleme aracı" satın alma bedelinin aşınma payı saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik aşınma payı ücretine, yakıt gideri, bir memur şoför ve iki vasıfsız işçinin birer saatlik çalışma ücreti eklenerek bulunacak tutardır, bu şekilde "kanal temizleme aracının" bir saatlik çalışma ücreti tespit edilir.

 

Madde 21- İŞ MAKİNASI (KAZICI YÜKLEYİCİ) TARİFESİ

 

İdarenin imkanları dahilinde ve talep olması durumunda, kiralayacağı mevcut iş makinelerinin bir saatlik çalışma ücreti hesabında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat analizlerinde yer alan ücretler geçerlidir.

 

Madde 22- DİĞER İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLAR TARİFESİ

 

İdarenin imkanları dahilinde ve talep olması durumunda diğer iş makineleri ve teknik araçların kiralanması saat ücreti 21'inci maddedeki usulle hesaplanır.

 

SU, KANAL, YAĞMUR SUYU, KULLANILMIŞ SU ÇUKURU TEKNİK DENETİM VE PROJE İNCELEME ÜCRETİ:

 

Madde 23- İMAR DURUMU ALINMIŞ KANAL BAĞLANTISI

 Atık su, yağmur suyu, çukur projeleri, bina ve yapıların sıhhi tesisat projelerinin idaremizce incelenerek onaylanması yapılan mühendislik hizmetleri için abonelik tesis etmek isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere teknik denetim ve proje inceleme bedeli; 3 mühendis / saat, 1 bilgisayar işletmeni / saat ücreti toplamıdır.

 

Bu ücretler aşağıdaki şekilde tespit edilir:

Konutlarda: Daire savısı x İnceleme ücreti

       2

İşyerlerinde: Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme ücreti

                                          100

Otel ve Motellerde: Oda savısı x İnceleme ücreti

                                           5

Okullar ve ibadethanelerde: Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme Ücreti

                                                                  500

Proje inceleme ücreti, konutlarda en az iki daire, işyerlerinde de 100 m2, otel ve motellerde 5 oda, okullar ve ibadethaneler de 500 m2 için hesaplanan ücrettir.

Ücret tahsil edildikten sonra proje onaylanır.

 

Madde 24- Yapının imar durumunda, İmar Kanununun 23. maddesine tabi olduğu belirtilmiş yerlerde:

Parsel önünde kanal var ve iş sahibi tarafından kanalı yapandan izin alınmış ise, proje “Kanal katılma payı” alınmadan, ancak 23. maddede belirtilen proje inceleme ücreti tahsil edilerek onaylanır.

 

Parsel önünde kanal var ve yapandan izin alınmamış ise, parselin yola cephesinden uzunluğu (metre), mevcut kanalın Bayındırlık Bakanlığı’nın birim fiyatına göre metretül maliyetinin yarısının çarpılması ile bulunacak miktar kadar “Kanal katılma payı” alındıktan sonra proje 23. maddede belirtilen bedel alınarak onaylanır.

 

Parsel önünde kanal yok ise ve başvuru sahibi kanalını yapmak istemiyorsa, yapının toplam inşaat alanı (m2) 0.075 katsayı (beher m2 için kanal/ metre/ tül emsali) ile çarpılmak suretiyle bulunacak kanal uzunluğu, Bayındırlık Bakanlığı yıllık birim fiyatı ile bulunacak kanal metretül maliyeti çarpılarak elde edilecek miktar tutarında kanal katılma payı alınır. Ve atık su çukuru projesi 23. maddedeki belirtilen bedel alınarak onaylanır.

 

Madde 25- a)Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak kanalların ve su hatlarının kendilerinde hazırlanmış projesi km. başına 8 müh./Saat, 1 bilgisayar işletmeni/ saat, 1 memur/ saat ücret tutarı karşılığı onaylanır.

 

b)Özel arıtma pompa ve deşarj tesisi projeleri her altı litre/ saniye için 12 uzman mühendis/ saat, 1 bilgisayar işletmeni/ saat 1 memur/saat ücret tutar karşılığı onaylanır.

 

c)Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapılan tamamlanan kanalların röleve projeleri her km de: 2 inşaat, 1 harita mühendis/ saat, 6 tekniker/ saat, 18 şenör/saat, 1 bilgisayar işletmeni/ saat ve 1 memur/ saat ücret tutar karşılığı onaylanır.

 

Madde 26- Su hatlarını ve İmar Kanunun 23’ncü maddesindeki koşullar nedeniyle kanalı yapmayı üstlenenler projelerini idaremize yaptırmak istedikleri takdirde;

 

a) Su şebekesi veya kanalın kilometre tül başına; 16 Mühendis/saat,4Harita Mühendisi/saat,4Alet Operatör/saat,12 şenör(ölçüm memuru)/saat,6 teknik ressam /saat ,1memur/saat Ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak,bu miktar 1km lik proje düzenleme bedelinin %30’dan az olamaz.

           

b)Bir veya iki katlı, çok gözlü çürütme tesisleri ile küçük  tesis maliyeti keşfinin %8i kadar ücret alınır.Her iki durumda da saatlik hesaplar fiyata dahildir.Projeler iş sahiplerine 2 ozalit kopya olarak verilir. Fazla her ozalit kopya için ortalama rayiç fiyat kadar bedeli alınır.

 

Madde-27 25.maddenin (c)  fıkrası gereğince Kanal Katılma Payı ödeyenlerden 2464 sayılı Belediye gelirleri Yasası,nın 87. Maddesindeki Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınmaz.

 

Madde-28 SU BAĞLANTI ve ŞUBE YOLU BEDELİ

 

1-İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su bağlantı bedeli,şube yolu yapım bedeli tahsil edilir.

 

2-Su bağlantı şube yolu yapım bedeli ait olduğu yılın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizi kitabındaki malzeme ve işçilik birim fiyatları dikkate alınarak yerinde etüt yapılmak suretiyle belirlenir.

3-Şube yolu olağan bakım ve onarım masrafları İdareye aittir.

 

Madde-29  SAYAÇ MUAYENE ÜCRETİ

             HATSU gerekli gördüğü hallerde veya doğru kayıt yapmadığı gerekçesiyle aboneler tarafından yapılan şikayetler üzerine abonenin sayacı muayene edilir.Muayene  sonunda arızalı çıkan su sayaçları için ayar ücreti talep edilmez.Ancak abone olan sayaç bozuk dönemleri için kıyas tahakkuk yoluyla tespit edilen su bedeli tahsil edilir.

             Aboneler tarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenede sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, sayacın yeniden sökülüp takılma masrafı ile sayaç ayar ücreti her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Su elektrik ve doğalgaz sayaçlarının Tamir ve Ayar ücret tarifesi Hakkında Tebliğde “belirtilen ücretler talep edilir.

 

                                             TEMİNATLAR TARİFESİ

 

Madde 30- Sözleşme imzalayan her aboneden üç tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelinin

karşılayacak kadar “Teminat” alınır. Teminat bedeli alınmadan aboneye su bağlantısı yapılamaz.

        Teminat aşağıdaki şekilde hesaplanır.

        a) Konut Aboneleri: Bu tür abonelerden alınacak teminat 50 m3 su miktarı, aboneliğin

yapıldığı gündeki konut abonelerine uygulanan tarifede yer alan “su bedeli” ve “kullanılmış su bedelleri” toplam birim fiyatı (Her türlü vergiler ve harçlar hariç) ile çarpılarak bulunur. Kademeli tarifeye geçilmesi halinde teminat kendi grubu içinde en yüksek kademeden hesaplanır. Teminat Bedeli =[50m3 x (KSUB + su bedeli)] 

        b) İşyeri ve sanayi Aboneleri: Aşağıda yer alan iş yerinin faaliyet konusuna göre belirlenen su miktarı ile aboneliğin yapıldığı gündeki işyeri abonelerine uygulanan “su bedeli” ve kullanılmış su bedeli” toplam birim fiyatı ile çarpılarak bulunur.

1- Sinema, bar, pavyon, lokanta, şarküteri, süpermarket, kahvehane, simitçi, lahmacuncu, fenni ve taş ocaklı ekmek fırını, pastane, çay bahçesi, tatlıcılar ve tatlı imalathaneleri, birahaneler, kafeler, dondurma imalatçıları, düğün salonları, şeker imalatçıları vb. yerler;  50 m3’lük su miktarı

2- Çay ocakları, büfe, kuaför, çiçekçiler, güzellik salonları, süt ve süt ürünleri satış bayileri,

kasaplar ve kuru temizlemeciler için: 50 m3’lük su miktarı,

3- Taksi durakları, nakliyat garajları ve oto galerileri için: 75 m3’lük su miktarı,

4- Özel Hastaneler için: 350 m3’lük su miktarı,

5- Hamam, saunalar için: 350 m3’lük su miktarı,

6- Fabrikalar için: 350 m3’lük su miktarı,

7-Karo imalathanesi, birikethaneler, oto yıkama ve halı temizleme yerleri için: 150 m3’lük su

miktarı,

8- Özel bankalar için: 150 m3’lük su miktarı,

9- Umumi tuvaletler için: 150 m3’lük su miktarı,

10- Çok katlı mağazalar için: 150 m3’lük su miktarı,

11- Dershaneler için (derslik başına)15 m3’lük su miktarı,

12- Oteller:

12.1. Lüks ve turistik oteller için: 600 m3’lük su miktarı,

12.2. Birinci sınıf oteller için : 450 m3’lük su miktarı,

12.3. İkinci sınıf oteller için : 300 m3’lük su miktarı,

12.4. Üçüncü sınıf oteller için : 150 m3’lük su miktarı,

13- Ticari yüzme havuzları için: 350 m3’lük su miktarı,

14- Yemekçilik firmaları, unlu mamulcüler ve balıkçılar için: 150 m3’lük su miktarı,

15 - Halı sahalar için: 75 m3’lük su miktarı,

16- Petrol istasyonları için: 350 m3’lük su miktarı,

17- Spor salonları ve spor kompleksleri için: 150m3’lük su miktarı,

18- Hipermarket ve büyük alışveriş merkezleri için: 350 m3’lük su miktarı,

19- Özel okullar (derslik başına): 15 m3’lük su miktarı,

20- Özel sağlık poliklinikleri için: 100 m3’lük su miktarı,

21- Özel Ana Okulları ve Özel Kreşler için: 100 m3’lük su miktarı,

22-Çalışması suya bağlı olmayan işyerleri (bakkal, büro, mobilyacı, tuhafiyeci, kırtasiyeci,

eczane, fotoğrafçı vb.) için: 10 m3’lük su miktarı,

23- Dernekler ve Siyasi Partiler için 50 m3'lük su miktarı,

24- Sirk, panayır, fuar alanı v.b. için 100 m3’lük su miktarı,

25- Yukarıdaki işyerlerinin dışında kalan işyerleri için: 50 m3’lük su miktarı, karşılığı tutarında teminat alınır.

         c) Şantiye Aboneleri için, Yapı Ruhsatında belirtilen mesken ve işyeri sayısına göre

hesaplanarak teminat alınır.

         d) Özel Park ve Bahçe Abonelerinden 100 m3 teminat bedeli alınır.

         e) Geçici Abonelerden türüne göre yukarıdaki teminatlar alınır.

         f) KSUB Abonelerinden yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarına göre belirlenen teminat bedelleri alınır.

         g)Toplu Su Satış Aboneleri, Resmi Abonelerden teminat alınmaz.

 Tüketimin, bir yıllık gözetim sonucu teminatın esas alınan miktarı aştığının saptanması halinde teminat bu miktara kadar yükseltilebilir.

 

Madde 31- SU SAYACI BEDELİ

         Abonenin tesisatına takılan su sayaçlarının kayıt yapmasının engellenmesi veya onarılmaz şekilde tahribi halinde sayaç idare malı ise veya yeni sayaç idare tarafından takılır ise son takıldığı tarihteki rayiç bedeli üzerinden sayaç bedeli alınır.

         Su sayacının idare malı olması ve idare tarafından takılması esastır. Ancak; İdarede su sayacı bulunmaması halinde abone malı su sayacı idarece takılır. Bu takdirde su sayacı bedeli alınmaz.

 

Madde 32- KULLANILMIŞ SU TEMİNATI

         Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişilerden ilgili madde esasları dâhilinde, türlerine göre kullanılmış suların uzaklaştırma teminatı alınır.

 

Madde 33- KANAL YAPIM TEMİNATI

 

         3194 sayılı İmar Yasası’nın 23’ncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atık su bağlantı projeleri:

         a) Taşınmaz sahibi kanalı kendisi yapmak istiyorsa, yapımı gerekli kanal boyu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatına göre belirlenmiş kanal metre/ tül fiyatı çarpılarak bulunacak miktarın %10’u oranında “Kanal Yapım Teminatı” alınır.

         b) Yapımı gerekli kanalın kabul işlemi tamamlandıktan sonra 24. maddede belirtilen ücret karşılığı onaylanır. Cephesinin bulunduğu yolda kanal bulunmayan taşınmazlar için yapımı gerekli kanalın taşınmaz sahiplerince üstlenilmesi halinde aynı yol izlenir. Özel ve tüzel kişilerce yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacıyla Bayındırlık veİskân Bakanlığı birim fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin %10’u oranında “Kanal YapımTeminatı” alınır. Teminat tesisin kabul işleminden sonra iade edilir.

         Resmi Kurumlardan HATSU’ca kabul işlemi tamamlanmadan yüklenicinin idareyle ilişiğinin kesilmemesi koşuluğuyla “Kanal Yapım Teminatı” alınmaz.

 

ÜCRETLER

 

Madde 34- KANAL YAPIMI VE KANAL BAĞLANTI ÜCRETİ

 

İdarenin yapmakla yükümlü olduğu, ancak programa almadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanal bedelinin tamamını idareye yatırması veya İmar Yasası 23. maddesine tabi olan yerlerde istek ve idarenin kabulü halinde kanal bedelinin %25’inin peşinen yatırılması, %75’inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi ve karşılığının teminat olarak verilmesi koşuluyla idarece gerçekleştirilir.

 

 Taşınmazların kanala bağlantısı, bedeli taşınmaz sahibinden alınarak HATSU tarafından yapılır.

Bağlantı bedeli olarak proje onayı sırasında 3 m. Derinliğinde 30 cm. çapındaki kanalın 5 m. Tülünün Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatıyla tutan teminat olarak alınır. İşin sonunda yapım tutarına göre teminattan artan miktar geri ödenir. Yetişmemişse eksiği tahsil edilir:

34.Maddesinin uygulandığı hallerde ayrıca kanal bağlantı teminatı ve kanal harcamalarına katılma payı alınmaz.

 

Madde35- SU VE KANAL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

 

3239 sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87,88,89. maddeleri gereği yeni inşa edilen, yenilenen veya tamir edilen atık su kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatlarının kesin kabulü yapıldıktan sonra imalatın yapıldığı yerlerde bulunan taşınmazların emlak vergisine esas tutarının %2 (yüzde iki)’sini geçmemek şartıyla kanalizasyon inşaatı ve içme suyu şebeke inşaatı için ayrı ayrı olmak üzere ilgililerden su ve kanal harcamalarına katılma payı alınır.

Uygulamada 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Harcamalara Katılma Payları ile ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin yönetmelik esasları dikkate alınır.

 

Madde 36- SANAYİ KSUB ARITMA TESİSLERİ

            a) Kirlilik Önleme Payı (KÖP)

Endüstriyel nitelikteki KSUB kaynağı olan her kuruluş, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın, KSUB’larındaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamaların üzerindeki değerlerde olduğu sürece HATSU tarafından saptanan oranlar dâhilinde kirlilik önlem pay (KÖP) öderler. Bu bedel “KSUB’ların kanalizasyon şebekesinin deşarj yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde aşağıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilir.

          KÖP= a x Q x I      Formülde;

KÖP: Kirlilik önlem payı (TL/gün) x KSUB birim fiyatı (TL/m3) x ( HATSU  Genel Kurulu tarafından yayınlanan Ücret Tarifesine göre belirlenen ilgili “KSUB birim Fiyatı”nın %20’si alınır.)

Q : KSUB debisi (m3/gün) (KSUB debisi idarece yerinde, literatür değerler ve benzer iş kollarında yapılan incelemelere göre tespit edilir.)

I : Kirlilik katsayısı (Endüstrilerin sektör bazında ayrılarak kirletici parametrelerine göre belirlenen ve KSUB’da Kanalizasyon Şebekesine Deşarjı Yönetmeliğinin ekli cetvelinde yer alan kirlilik katsayısı)

b) Deşarj kalite kontrol ruhsatı

Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi safhasında, Deşarj kalite kontrol bedeli alınır. Bu bedel aşağıdaki hesaba göre tahakkuk ettirilir.

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli:

Teknik Eleman: 2 teknik elemanın saatlik ücret tutan(Aylık Brüt Ücreti /30/8)x saat Araç Şoförü : 1 araç şoförünün saatlik ücret tutarı(Aylık Brüt Ücreti /30/8)x saat

Aracın Amortismanı: Aracın 1 saatlik amortisman bedeli x saat

Yakıt Bedeli: Yapılan kilometre x akaryakıt litre fiyatı Bulunan bu değere en,az % 20 idare gideri eklenerek ruhsat bedeli tahsil edilir.

 

Madde 37 - PROJENİN ONAY TEMİNATI

 

Akaryakıt satış ve servis istasyonları, garajlar ve otoparklara ait çamur kapanı, benzin ayırıcı, lokanta ve yemek servisi yapılan otel, okul, fabrika ve diğer endüstriyel tesislere ait yağ ayırıcı veya yağ kapanı keşif bedelleri tutarında teminat alınır. Tesis projeye uygun olarak tamamlandıktan sonra yapılan kontrolde Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen parametrelere uygun olarak çalıştığı tespit edilmesi halinde teminat iade edilir.

 

Madde 38- TEMİNAT CİNSLERİ

 

 Teminat olarak kabul edilecek değerler; Para ve anında paraya çevrilebilir devlet tahvilleri, Limit dâhili süresiz kesin banka teminat mektubu, 1 veya 2. derece ipotek kabul edilir. Ancak, iskân müsaadesinden evvel 1 veya 2. derece ipotek 1 ve 2. maddelerden para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir.

 

YAPTIRIMLAR TARİFESİ:

 

Madde 39- TAHSİLÂTIN HIZLANDIRILMASI

 

Tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye, devreleri tespit etmeye, tahsilatı hızlandırma ve abonelerin borçlarının süreleri içinde ödemelerini temin ve ödeme süresi içinde ödenmeyen alacaklar ile kaçak ve usulsüz kullanımlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen oranlara göre gecikme zammı uygulanır. Sadece uygulanacak bu gecikme zammının, devrelerini tespit etmeye (gecikme zammının günlük veya aylık olarak uygulanmasına karar vermeye) Yönetim Kurulu Etkilidir.

 

Madde 40- SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ

 

a) Borç nedeniyle kapama ve açma işlemleri:

 

Borcunu ödemeyen abonenin veya yönetmeliğe aykırı davranışta bulunan abonenin suyu kullanıma kapatılır.Borcun ödenmemesinden dolayı suyu kapatılan abone İdareden izinsiz olarak, kapatılan suyu açarak kullanması halinde 2.defa su kapama işlemi yapılır. Söz konusu abone borcunu 30 gün içerisinde ödemez ise mühür koparma işleminden (mühür fekki) dolayı yasal işlem başlatılır.

          İdarece aynı süreç içerisinde 3. defa kapama işlemi yapılmasına rağmen abonenin su kullanımının tespiti halinde aynı şube yolundan sadece bu abonenin faydalanıyor olması halinde kapama işlemi Şube Yolu Bağlantısından yapılır. Ancak aynı şube yolundan birden fazla abonenin faydalanıyor olması durumunda bu aboneliğe ait su tesisatı conta ile mühürlenerek kapatılır. Ayrıca bu abone ile ilgili mühür koparma işleminden dolayı yasal işlem başlatılır.

Borcun ödenmesi durumunda ve bu yönetmeliğe aykırı davranışın ortadan kalkması durumunda abonenin suyu kullanıma açılır.

            Su kapama ve açma ücreti türüne göre her açma ve kapama nedeniyle tahsil edilir.

Tel mühür, aparat ve conta ile suyu kullanıma kapatılan abonenin kapama ve açma ücreti; iki geçici işçinin brüt asgari ücreti/saat ücreti ile 1 memur/saat ücreti toplamı olarak hesaplanır. Bu hesaplama açma ve kapama için ayrı ayrı tahsil edilir.

 

b) Şube Yolu Bağlantısından suyu kullanıma kapatılan abonenin kapama ve açma ücreti;

2 geçici işçi brüt asgari ücreti/saat ücreti, 2 vasıflı daimi işçi brüt ücreti/saat ücreti ile 1 memur şoför/saat ücreti toplamı olarak hesaplanır. Bu hesaplama açma ve kapama için ayrı ayrı tahsil edilir.

 

Suyu kapatılan abonenin bulunduğu binada suyun olmaması durumunda insan hayatını olumsuz yönden etkileyecek olan yangın halinde mühür'ün kopartılması durumunda herhangi bir cezai işlem yapılmaz. Ayrıca, yangının söndürülmesi amacıyla kullanılan abonelikteki su bedeli (sadece yangın afetinin yaşandığı ay için) kurumca karşılanır.

 

Madde 41- KAÇAK SU KULLANMAK

 

Kaçak kullanmanın tarifi:

 

Su dağıtım ve şebeke hattından, şube yolundan, kuyu ve kaynaktan; delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vs. yöntemlerle sayaçsız olarak su temin etmektir.

 

Kaçak tespit şekli:

           

Kaçak su kullanımının tespiti, kurum personellerince mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma neticesinde bir tutanak ile tespit edilir.

 

Bu tutanağa kaçak ve usulsüz su kullananın; Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası veya edinilebilen diğer kimlik bilgileri, adresi, aykırı fiil ve davranışın şekli, varsa abone no, sayaç no ve sayaç markası, sayaç üzerindeki endeksi,

 

işyeri ise; işyerinin türü, işyeri açma ruhsatı, vergi levhası vb,

 

İnşaat alanı ise; inşaatın m2 si ve kat sayısı, inşaatın durumu,

           

Bahçe, tarla ve sera ise; m2 si kaçak tespit tutanağına işlenir.

 

Kaçak bağlantının mümkünse fotoğrafı ve video kaydı yapılır. Kaçak bağlantı iptal edilir.

 

Kaçak ve usulsüz su kullanım tespit tutanağı 2 suret olarak hazırlanır. Tutanağın bir sureti kaçak su kullanan özel veya tüzel kişilere imza karşılığı teslim edilir. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi durumunda ilgiliye tebligat kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır.

Kaçak su kullananlara uygulanacak müeyyide: Bu fiiller işlenmesi yasak fiillerden olup, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu da oluşturduğundan, bu suçu işleyen ve kurum zararım karşılamayan özel veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Kaçak kullanan konut ise; Konut abonelerinin kacak su kullanımının tespit edildiği tarihten geriye doğru bir yılda 360 m3 su kullandığı varsayılarak, kaçağın tespit edildiği tarihteki yürürlükte olan konutlara uygulanan tarife üzerinden 360 m3 su bedeli para cezası tahakkuk ettirilir.

 

Kaçak su kullanan işyeri veya sanayi ise; bu yönetmeliğin ilgili maddesinde belirlenen teminata esas su miktarının 10 katı kadar su bedeli, kaçak tespitinin yapıldığı tarihteki ait olduğu tarifeye göre para cezası tahakkuk ettirilir.

 

Kaçak su kullanılan yer KSUB abonesi ise; Kaçak olarak kuyu suyu kullanan özel veya tüzel kişiliklere bu yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen cezai müeyyideler kaçak tespitinin yapıldığı tarihteki KUSB tarifesi üzerinden tahakkuk ettirilerek uygulanır.

 

Kaçak su kullanılan yer Bağ, Bahçe, Zeytinlik, Sera veya Tarla ise; Şehir şebeke suyundan bahçe, tarla ve sera sulamalarında damlama su ile sulama yapılıyorsa sulama yapılan yerin her bir m2 si için 0,005 m3, salma sulama yapılıyor ise 0,05 m3 su miktarı, tespitin yapıldığı tarihte abonenin bulunduğu yerdeki bahçe sulama tarifesi üzerinden ceza tahakkuk ettirilir.

  

Amacı Dışında Su Kullanımı;

 

Hayratlardan, kamuya ait park, bahçe, orta refüj ve ibadethanelerdeki hatlardan amacı dışında su kullananlar (arabasını yıkayanlar, bahçesini sulayanlar, tankerle veya bidonla su taşıyanlar ve geçici olarak hortum vb. yöntemlerle su kullananlar) hakkında, kaçak su kullanım tutanağı tanzim edilir.

 

Bu gibi suların bahçe veya tarla sulamasında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, bu yönetmeliğin 41. Maddesinin c bendinde belirtilen cezai müeyyideler ilgili özel ve tüzel kişiliklere uygulanır.

Bahçe ve tarla sulaması dışında farklı bir amaç için bu gibi suların kullanıldığının tespit edilmesi halinde, bu suyu kullanan özel ve tüzel kişilere 50 m3 su bedeli tespitin yapıldığı tarihteki iş yeri tarifesi üzerinden ceza tahakkuk ettirilir.

Yangın tesisatından amacı dışında su kullanan özel ve tüzel kişiler hakkında cezai işlem yapılır. Yangın tesisatından amacı dışında su kullanan site ve apartman yönetimlerine veya bu suyu kullanan şahıslara 50 m3, yangın tesisatından işyerlerinde amacı dışında su kullanılması halinde 100 m3 su bedeli tespitin yapıldığı tarihteki işyeri tarifesi üzerinden ceza tahakkuk ettirilir.

Mükerrer kaçak su kullanma suçları: kaçak su kullanma suçundan daha önce cezai müeyyide uygulanan özel ve tüzel kişilerin bu suçu tekrar işlemeleri halinde, tekraren işledikleri bu suçlara, bir önceki kaçak su kullanımından dolayı uygulanan cezai işlemin 2 katı kadar kaçak su kullanımı müeyyidesi uygulanır.

            İnşaatta Kaçak Su Kullanmak;

Temel ruhsatı alan inşaat sahiplen inşaat suyu abonesi olmak zorundadırlar. İnşaat su abonesi olmadan inşaat yapanlar inşaatın bitiminde su aboneliği almak için idareye müracaat ettiklerinde inşaatta kullandığı suyun nereden temin ettiğini belgelemek zorundadırlar. Büyük şehir sınırlan içerisinde HATSU Genel Müdürlüğü dışında su satışı yasaktır. İnşaatta kullanılan su miktarı aşağıdaki şekilde tespit edilir:

İnşaat alanı x 0,3= Kullanılması gereken su (m3)

İnşaatta hazır beton kullanıldığı ispat edildiği taktirde kullanılması gereken toplam su miktarından %40'ı indirilerek, kullanılan su miktarı hesaplanır.

Abone olmadan inşaatında kaçak su kullananların tespit edilmesi halinde kullanılan su miktarı yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilir.

Tespit edilen su miktarı ait olduğu tarife ile çarpılarak hesaplanır.

Yapı ruhsatı olmadan inşaat yaptığı tespit edilenlerden yukarıda hesaplanan tutarın %50 fazlası tahsil edilir.

İnşaatını mesken aboneliğinden yapan abonelere yukarıdaki hesaplama yapılarak tarife farkı aboneden tahsil edilir.

İnşaat tamamen bitmemişse; İnşaat alanının %20'si temel, %20'si duvar,%20'si sıva,%20'si üst tabla,%20'si taban inşaatı olarak kabul edilir.

 

Madde 42- USULSÜZ SU KULLANMAK

 

Ölçümü Engellemek:

Sayacın tüketimi doğru olarak kaydetmesini engelleyecek şekilde sayaca müdahale edenler, aboneliğe ait sayacı çıkararak yerine başka bir sayaç takanlar, sayacı ters-düz yapanlar, kasten kırarak kullanılmayacak halegetirenler, sayacını kaybedenler, ölçümü engelleme suçunu işlemiş olurlar. Ölçümü engelleyen mesken aboneleri için fiilin tespit edildiği tarihten itibaren; her ay için 30 m3 su kullandığı,işyeri ve sanayi abonelerine ise her ay için bu yönetmeliğin 30. Maddesinde belirlenen teminata esas su miktarı kadar su kullandığı, varsayılarak ceza tahakkuk ettirilir.

 

Bu cezanın uygulanmasında bir yıldan fazla süreler dikkate alınmaz. Ayrıca Genel kurulca her yıl ücret tarifesinde belirlenen sayaç tahrip cezası uygulanır. Tekrarı halinde bir önceki sayaç tahrip cezasının iki katı ceza uygulanır

 

Usulsüz Su Vermek ve Kullanmak:

Abone olmadan sayaç takarak su kullanan özel veya tüzel kişiler usulsüz su kullanmış sayılır. Bu gibi su kullanan özel veya tüzel kişilere kullandıkları su miktarı, tespit edildiği tarihteki ait olduğu abone grubuna uygulanan ücret, tarifesinin % 50 fazlası ile ücret tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

 

Aboneler, daimi veya geçici bağlantı yaparak başkasına su veremezler. Usulsüz su veren aboneye iş yeri tarifesi üzerinden 100 m3 su bedeli ceza olarak tahakkuk ettirilir. Tekrarında bir önceki cezanın iki katı ceza uygulanır.

 

Abone Grubunu İzinsiz Olarak Değiştirmek:

 

Aboneler ait oldukları abone grubunu HATSU’nun bilgisi ve onayı olmadan değiştiremezler.

 

Bulunduğu abone grubundan bir üst abone grubuna (mesken abonesi olup işyeri tarifesinden su kullananlar gibi) idareye haber vermeden geçen ve bu abone grubundan izinsiz olarak su kullanan özel veya tüzel kişilerin suyu kesilir.

 

İdareye haber verilmeksizin abone türünün değiştirildiğinin belirlenmesi halinde, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay geriye dönülerek tarifeler arasındaki fark % 50 fazlasıyla tahakkuk ve tahsil edilir. Abone türü değişiklik tarihinin belgelendirilmesi halinde belgelendirilen tarihe kadar geriye dönülerek tarifeler arasındaki fark %50 fazlasıyla tahakkuk ve tahsil edilir.

           

Usulsüz kullanım tutanağına ve ekindeki belgelere göre, üst abone grubuna geçen abonenin teminatı yeni gruba göre yükseltilir.

 

Madde 43-MÜHÜR KOPARMAK

 

İdare tarafından takılan sayacın barkodunu, sayaç giriş ve çıkışına takılan plastik rekor aparatlarını, güvenlik kitini, mühür bağını, mührünü koparmak yasaktır.

 

Hesabı kesilerek mühürlenen, borçtan dolayı kapatılarak mühürleme yapılan, kaçak su kullanımından dolayı suyu kullanıma kapatılarak mühürleme yapılan yerlerdeki mühürleri kırarak suyu kullanıma açanlar hakkında mühür fekki tutanağı tutulur. Mühürleme işlemi tekrar yapılır.

 

Hesabı kesilerek mühürlenen veya borçtan dolayı kapatılarak mühürleme yapılan yerlerde ki mührü kırarak su kullanan abonelerden konut abonelerine, 50 m3 diğer aboneliklere, 100 m3 su bedeli tutanağın düzenlendiği tarihteki iş yeri tarifesi üzerinden ceza tahakkuk ettirilir.

 

Hesabı kesilerek mühürlenen veya borçtan dolayı kapatılarak mühürleme yapılan yerlerde ki mührü kırarak su kullanan abonenin sayacı çalışmıyor ve tüketimi ölçülemiyor ise bu yönetmeliğin suyun kapatıldığı tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre içerisinde, mesken aboneleri için her gün 1 m3, iş yeri ve diğer abone türleri için suyun kapatıldığı tarihten tespittin yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde bu yönetmeliğin İlgili maddesinde belirtilen teminata esas su miktarına göre her güne 1/30 m3 günlük su tükettiği varsayılarak tabi olduğu tarifeye göre ceza tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen bu cezalar bir yıldan geriye işletilmez.

 

 

Su sayaçlarına kurum tarafından takılan rekor aparatlarını, emniyet kilitlerini kıran, tahrip eden, kullanılamaz duruma getiren mesken abonelerine 20 m3 diğer abone türleri için 30 m3 su bedeli ait oldukları tarife üzerinden ceza olarak tahakkuk ettirilir.

 

Yukarıdaki fiilleri işleyenler hakkında idarece mühür fekki tutanağı düzenlenerek ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

 

Madde 44-YETKİSİZ MÜDAHELE

 

Şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalede bulunmak, idareden habersiz sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek yasaktır.

Bu fiili işleyenlere su kaybı dâhil toplam zarar tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında yasal işlem

yapılır.

 

Madde 45- KAÇAK KANAL BAĞLANTISI

 

İdare tarafından onaylanmış proje olmadan kanal bağlantısı yapılamaz.

Kullanılmış suların projesiz ve ruhsatsız bir şekilde atık su kanal şebekesine akıtanların kanal bağlantısı kaldırılır, usulüne uygun bağlantı yapılır, kanal şebekesinde hasar var ise onarılır, bütün giderler %50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.Kullanılmış sularını kaçak bağlantı ile karışık sistem kanallara akıtanlar hakkında da aynı cezai işlem uygulanır.

Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan yahut görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atık sularını buralara akıtanların bağlantıları kaldırılır. Yaptıkları hasar giderilir ve bütün gider %50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir,eylemin tekrarında tahsil edilecek para 2 kat, üçüncüsünde ise 3 kat olarak alınır ve aynı zamanda atık su çukuru veya arıtma tesisi yapıncaya kadar atık su bedeli tarifesinin üç katı olarak tahakkuk ettirilir.

 

Madde 46- YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI

 

Yağmur sularım bağlantı yaparak atık su kanalına akıtanların bağlantısı iptal edilir ve idarece yapılan giderler % 50 fazlasıyla kendisinden alınır.

Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip gideri 2 kat fazlasıyla alınır. Üçüncü tekrarda ise ikinci tekrardaki para alınmakla birlikte bir hafta süre ile suyu kesilir.

 

Madde 47- ÇEVREYE ZARAR VERMEK

 

Atık su çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu, abone iseler atık su çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında yasal takibat yapılmakla birlikte atık su çukuru yapılıncaya kadar atık su bedeli tarifesinde belirlenen miktarın 3 katı olarak tahakkuk yapılır ve tahsil edilir.

 

Madde 48- ÇUKURLARIN ÇEVREYE BOŞALTILMASI

 

Atık su çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşmasına fırsat verenlerin çukurları; idareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler, birinci defasında %25, ikinci defasında %50, üçüncüsünde %100 zamlı olarak idare tarafından boşaltılır, bedeli ilgilisinden tahsil edilir, aynı zamanda bir hafta süreyle suyu kesilir.

 

Madde 49- PROJELERE UYULMAMASI

 

Atık su çukurları veya bağlantı kanalları, projesine uygun olmamasına rağmen oturma izni verilmesi halinde, sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı veya atık su çukurunun projeye uygun hale getirilmesine kadar sular kesilir. Verilen süre içerisinde yapılmaması halinde, iş idare tarafından yapılır ve giderler %50 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir..

 

Madde 50-TESİSLERE ZARAR VERME

 

Özel yâda tüzel kişilerin, İdareye ait içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi ve diğer tesislere herhangi-bir şekilde zarar vermesi halinde devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın tespiti için Hasar Tespit Keşif ve Ceza Tutanaklarının İdaremiz ekipleri ve kontrol teşkilatı tarafından düzenlenmesinden sonra, zararın tazminine yönelik onarım ücreti olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizi Kitabındaki birim fiyatlar dikkate alınarak belirlenen malzeme ve işçilik bedelleri %50 fazlasıyla zarar verenden tahsil edilir.

 

Şube yolu bağlantısına, su şebekesine veya su isale hattına verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapma göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan su miktarı, İdare tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tahakkuk, Tahsilât Ve Tenzil İle İlgili Esaslar

 

Madde 51- TAHAKKUK, TAHSİL VE TENZİL

 

Tahakkuk, tahsilat ve tenzil ile ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Tenzil işlemleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bir komisyon marifetiyle yürütülür.

 

İnşaat aboneliklerinde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır;

 

Yapım halindeki inşaatlarda, inşaat suyu abonesi olmak zorundadırlar. İnşaat temel ruhsatı ile abonelik alan inşaatlara, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar inşaat tarifesi uygulanır.

 

Biten inşaatlarda, inşaatta kullanması gereken su miktarının hesaplama şekli; inşaat alanı X 0,3=Kullanılması gereken su (m3)

Kullanılması gereken su miktarının hesabında, inşaatta hazır beton kullanıldığı ispat edildiği taktirde kullanılması gereken toplam su miktarından %40'ı indirilerek, kullanılan su miktarı hesaplanır. Kullanılan su miktarı hesabında inşaat alanının %75'nin tamamlanmış olması halinde ilişik kesme işlemi yapılarak Hesap Kesme İşlemi tamamlanır.

 

Yapı ruhsatında belirtilen yapının dışında başkaca bir yapı veya imalat yapılmış ise, bu yapı veya imalat esnasında kullanılan su miktarı hesaplanarak, ayrıca tahsil edilir. Bu miktar, inşaat hesabına dahil edilmez.

 

İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp, ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilerek, bu yönetmeliğin ilgili maddeleri  gereğince cezai işlem uygulanır.

 

İnşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, komşu aboneden veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum İdare görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır. Ancak, komşu aboneden alınan suyun tarifesi, inşaat tarifesinden düşük ise, aradaki fark tahakkuka ilave edilir.

 

Madde 52- SUYUN KAPANMASI

 

Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;

 

Borcunu ödemeyen abonelerin suları kapatılır. Yer altı suyu kullanarak kullanılmış sular uzaklaştırma bedelini ödemeyen abonenin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir.

 

Su kapanmasına rağmen borç ödenmez ise ve su kapama tarihinden üç dönem sonra borç tahsil edilemez ise sözleşme iptal edilir

 

Borç kanuni yollardan tahsil edilir.

 

 

Madde 53- MÜEYYİDE UYGULAMASINDA GECİKME

 

Su kapatılması, sayaç kaldırılması, sözleşme iptali ve alacakların tahsili konularında ihmali görülen ve gecikmeye neden olan görevliler hakkında yasal işlem yapılır. Suyu kapatılan aboneler kontrol edilir. Suyu kullandıkları tespit edilenler hakkında bu yönetmeliğin ilgili maddeleri  gereğince cezai işlem uygulanır.

 

Madde 54- ALACAKLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ

 

Tahsilâtları hızlandırmak amacıyla ve abonelere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla; su ve kanalizasyon tesislerine katılım payları, proje onay ücretleri vb.(teminatlar hariç) ile su ve KSUB borçları, ilgilinin talebi üzerine, taksit işlemi yapılabilir. Taksitlendirme Genel Müdürün onayı ile uygulanır.Genel Müdür bu yetkisini, ilgili birimin amirine, devredebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Madde 55- TEMİNAT İADESİ

 

Abone sözleşmesi sona eren abonenin teminatı; sözleşmenin sona erdiği tarihte uygulanan birim fiyat tarifesine göre,bu yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde hesaplanarak iade edilir.

İade uygulaması abone sözleşmesinin yapıldığı tarih ve teminat miktarına bakılmaksızın sözleşmesi sona eren tüm abonelere uygulanır.

 

Madde 56- TEMİNATIN İRAT KAYIT EDİLMESİ

 

HATSU Genel Müdürlüğü ile abonelik ilişkisi kalmayan özel ve tüzel kişilere ait teminat bedelleri 10 yıllık zaman aşımından sonra Genel Müdür onayı ile irat kayıt edilir.

 

Madde 57- TARİFELERİN ONAY VE İLANI

Yönetim Kurulunca tespit edilen ücret tarifeleri her yıl bütçeyle birlikte Genel Kurulun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler en geç onay tarihini izleyen 15 gün içinde bir yerel gazetede ilan edilir. Tarife değişikliğini gerektiren fevkalade durumlarda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

Madde 58-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra eski Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 59-YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Genel Kurulun onay tarihinde yürürlüğe girer.

           

Madde 60-YÜRÜTME

 Bu yönetmeliği HATSU Genel Müdürü yürütür.

 

 



Diğer Görseller