ARSUZ(HATAY) I GRUP KANALİZASYON ŞEBEKESİ(KARAAĞAÇ VE NARDÜZÜ MAH) İLE BELE

ALT YAPI (KANALİZASYON) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Arsuz(HATAY) I Grup Kanalizasyon Şebekesi(Karaağaç ve Nardüzü Mah) İle Belen Kollektör Hattı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/247460

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Altınçay Mahallesi M. Kafadar Caddesi No:3 ANTAKYA/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262124333-34-35 - 3262125888

c) Elektronik Posta Adresi

:

husna.karayazgan@hatsu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

166.754 m Çeşitli Çaplarda Kanalizasyon Şebekesi ve Kollektör Hattı Yapılması, 1 ad. Betonarme Terfi Merkezi (İnşaat, Elektrik, Mekanik) Yapılması, 920 m. Terfi Hattı Yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Hatay İli Arsuz ve İskenderun İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HATSU Genel Müdürlüğü İhale Salonu Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY

b) Tarihi ve saati

:

20.06.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A III. GRUP : BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ 1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri 2) Su İsale Hatları

A IV . GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 1) Kanalizasyon Şebekeleri 2) Yağmursuyu Şebekeleri 3) İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri 4) Mikrotünel İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat veya Çevre Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP) (60 puan)

“Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP:       Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF:       İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTDNP) (40 puan)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞKBTFNP) (30 Puan)

İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık”daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Belirtilen alt ve üst limitler dışında kalması durumunda puan alamayacaktır.

S.NO

İŞ KALEMİ NO

TEKLİF ORANI

ALT LİMİTİ

TEKLİF ORANI

ÜST LİMİTİ

PUAN

1

ARSZ_KNLZ.01

0,3781

0,5672

17,50

2

ARSZ_KNLZ.15

0,0721

0,1081

3,33

3

ARSZ_KNLZ.08

0,0596

0,0893

2,76

4

ARSZ_KNLZ.29

0,0492

0,0739

2,28

5

ARSZ_KNLZ.11

0,0322

0,0483

1,49

6

ARSZ_KNLZ.28

0,0289

0,0434

1,34

7

ARSZ_KNLZ.04

0,0281

0,0422

1,30

 

 

 

TOPLAM

30

 

İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.2 İş Bitirme Teknik Değer Nitelik Puanı (İŞBTDNP) (10 puan):

Teknik değer nitelik puanı en fazla 10 puan olarak belirlenecektir. İsteklinin Kamuya karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve İdari Şartnamenin 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen Kanalizasyon veya Yağmursuyu şebekesi yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İstekli tarafından sunulan en fazla 3(üç) iş deneyim belgesi metrajı üzerinden değerlendirme yapılacak olup, 50.000(ElliBin)mt iş bitirme için bir(1) puan, 200.000(İkiYüzBin)mt  ve üzeri tam on(10) puan  alacaktır. 50.000mt ile 200.000mt arasındaki toplam iş deneyim belgeleri için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır. Hesaplamada virgülden sonra 2(iki) basamak alınacak ve yuvarlama yapılmayacak.

50.000 mt’den az İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanakları hesaba dahil edilmeyecektir.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş deneyim belgelerini ve bu iş deneyim belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; Pilot ortağın iş deneyimi esas alınarak puanlama yapılacaktır.

Örnek:

50.000mt ve üzeri sunulan en fazla 3(üç) adet Kanalizasyon veya Yağmur suyu yapımı iş deneyim belgeleri metraj toplamı 170.000mt. ise; Teknik Değer Nitelik Puanı=1+[(10-1)/(200.000-50.000)]x(170.000-50.000) = 8.20puan olacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi puanlama hesabında kullanılmayacaktır.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecek olup, pilot ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ortak girişim ise ortaklıktaki hisse oranı ne ise iş bitirmenin hisse oranı kadarı kabul edilecektir.

A.2.3 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması toplam puanı

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması toplam puanı(KTDNP), İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik toplam puanı (İŞKBTFNP) ile İş bitirme teknik değer nitelik toplam puanı (İŞBTDNP)’nın toplamıdır.

KTDNP = İŞKBTFNP +İŞBTDNP

A.3. Değerlendirme toplam puanlaması (DTP)

Değerlendirme toplam puanı(DTP), teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanı ve Teknik değer nitelik puanlarının toplamıdır.

            DTP=   TP+ KTDNP    

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / DTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli. Birden fazla isteklinin en yüksek puan alması durumunda, teklifi düşük olan isteklinin teklif bedeli alınır. 
DTP: İsteklinin değerlendirme toplam puanı,

ifade eder.”

Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” 

 C.  İdari Şartnamenin 35.2 maddesindeki “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir” hükmüne istinaden isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli ve puanlarının da eşit olması durumunda; 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, öncelikle teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının da eşit olması durumunda; isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. İş ortaklığında, pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin yeterlilik için sunmuş olduğu belge tutarı, iş deneyim belge tutarı dikkate alınır. İş deneyim belge tutarı benzer iş grubuna dahil olmayan imalatların ayrıştırılması ve iş yönetme ile iş denetleme belgelerinin 1/5’i alınarak hesaplanacaktır. 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATSU Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.