KIRIKHAN (HATAY) AAT MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI İŞİ

ARITMA TESİSLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRIKHAN (HATAY) AAT MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/171606

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Altınçay Mahallesi M. Kafadar Caddesi No:3 ANTAKYA/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262124333 - 3262125888

c) Elektronik Posta Adresi

:

husna.karayazgan@hatsu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kırıkhan (Hatay) Atıksu Arıtma Tesisinin II. Kademe havuzlarına ait mekanik ekipmanların montajları, ekipmanlar arası borulama ve elektrik işlerinin yapılması ve 2 aylık işletme ve bakımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KIRIKHAN (HATAY)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HATSU Genel Müdürlüğü İhale Salonu Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY

b) Tarihi ve saati

:

03.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/XI grubu işler:
1) Kanalizasyon arıtma tesisleri,
2) Atıksu arıtma tesisleri,
3) Su arıtma tesisleri,
4) İçmesuyu arıtma tesisleri.

** Paket Atıksu Arıtma Tesisleri kabul edilmeyecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğine eklenen 53.3.  maddesinde belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte “Kalite ve teknik değer” gibi fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak, işin genelinde büyük önem arz eden ve maliyet ile birlikte işin özelliği de göz önünde tutularak, iş kalemleri bazında ve genelinde taahhüdün yapılamaması veya kalitenin düşürülmesi olasılığını önlemek ve ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunu sağlamak amacıyla,  aşağıda belirtilen iş kalemleri ve hesap yönteminin belirlenerek, bu unsurlara ihale ilanında ve İdari Şartnamede yer verilerek ihale edilmesine,  karar verilmiştir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP) (50 Puan)

          “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

           TP:       Teklif puanı,
           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF:       İsteklinin teklif fiyatı,
          ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTDNP) (50 Puan)

A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (40 Puan)

 “İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş kalemi

Puanı

KIRIKHAN-MEK-01

5.10

KIRIKHAN-MEK-05

8.90

KIRIKHAN-MEK-06

4.90

KIRIKHAN-MEK-08

3.50

KIRIKHAN-MEK-09

6.90

KIRIKHAN-MEK-11

4.00

KIRIKHAN.ELK.02

3.80

KIRIKHAN.ELK.05

2.90

TOPLAM

40.00

A.2.2. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.3. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.2.4. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 4 rakam alınacak ve yuvarlama yapılacaktır.

A.2.5. Değerlendirmede puanlar hesaplanırken virgülden sonra iki rakam alınacak ve toplam tam puan için yuvarlama yapılacaktır 

A.3. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (10 Puan):

İsteklinin son 15 yıl içerisinde yurt içinde kamu kuruluşlarına yapmış olduğu işlerden tek sözleşmeye ilişkin yapmış olduğu atıksu arıtma tesisi iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

* Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariçtir.

* Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

* Paket Atıksu Arıtma Tesisleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bitirdiği Arıtma Tesisi

Puan

0 ise

-0-

1 – 2 ise 

-5-

3 – 4 ise

-6-

5 ise 

-7-

6 ise

-8-

7 ve daha fazlası ise

-10-

Puan alacaktır.

A.4. Toplam Puan

Toplam puan teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanları toplamıdır.

TP = TFP + İŞBTFNP + TDNP

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
          ifade eder.”

        Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”          

C.  İdari Şartnamenin 35.2 maddesindeki “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir” hükmüne istinaden isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli ve puanlarının da eşit olması durumunda; 

C1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, öncelikle teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının da eşit olması durumunda; isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. İş ortaklığında, pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı dikkate alınır. İş deneyim belge tutarı benzer iş grubuna dahil olmayan imalatların ayrıştırılması ve iş yönetme ile iş denetleme belgelerinin 1/5’i alınarak hesaplanacaktır.  


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.